19 | 02 | 2018 
ស្វែងរក
Main Menu
Senator
Organization
Web User Login
Social Network
AddThis Social Bookmark Button
Slide Show
Press Release
Commission News
ការិ.គ្រប់គ្រងទិន្នន័យ ព័ត៌មានវិទ្យា
User Rating: / 2
PoorBest 
Monday, 30 September 2013 10:38

s-30-09-2015-4

ការិ.គ្រប់គ្រងទិន្នន័យ ព័ត៌មានវិទ្យា

១.តួនាទី

ការិយាល័យគ្រប់គ្រងទិន្នន័យ ព័ត៌មានវិទ្យាមានតួនាទីទទួលខុសត្រូវក្នុងការរៀបចំគ្រប់គ្រង ទិន្នន័យជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធ (Network) ឲ្យបានត្រឹមត្រូវក្នុងនាយកដ្ឋាន និងមុខងារជាអ្នកផ្សព្វផ្សាយ ព័ត៌មានទៅកាន់រាល់ម៉ាស៊ីនមេ (Server) ទំាងអស់ និងឧបករណ៍សម្រាប់ផ្ទុកទិន្នន័យ (Storage Device)។

២.ភារកិច្ច

ការិយាល័យគោលគ្រប់គ្រងទិន្នន័យ ព័ត៌មានវិទ្យា មានភារកិច្ចដូចខាងក្រោម៖

- គ្រប់គ្រងព័ត៌មានរបស់សមាជិកព្រឹទ្ធសភា និងមន្ត្រីរាជការ តាមប្រព័ន្ធ(Database)

- បញ្ចូលព័ត៌មានរបស់សមាជិកព្រឹទ្ធសភា និងមន្រ្តីរាជការទៅក្នុងប្រព័ន្ធ​ (Database)

- Update រាល់ការប្រែប្រួលសមាជិកព្រឹទ្ធសភា និងមន្រ្តីរាជការ

- គ្រប់គ្រង ត្រួតពិនិត្យ និងថែរក្សាទិន្នន័យ (Management, Backup, Recovery&​Security) ក្នុងអង្គភាព

- សហការជាមួយអ្នកជំនាញក្នុងការទទួលបទពិសោធន៍ បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន

- បង្ហោះសកម្មភាពរបស់នាយកដ្ឋាន

-សហការជាមួយការិយាល័យផ្សេងៗ នៅក្នុងនាយកដ្ឋាន

- ជួសជុស ថែរក្សា និងសម្អាតមេរោគ Server Computer ក្នុងនាយកដ្ឋានបំពេញការងារតាមការចាំបាច់ ដែលថ្នាក់ដឹកនាំនាយកដ្ឋានប្រគល់ឲ្យ។

 
កម្មវិធី Android និង IOS

download

iphone​ 
នីតិកាលទី៣
National Assembly
NEC
Asean
UNDP
ICT Global Centre
ICT Global Centre
Global Centre
for ICT in Parliament
IPU
AIPA
APF
PIC
Ireon Portal
KOICA
ICT with KIV
Supported Software
Other Software
ក្រុមជនបង្គោលប្រឆាំងអំពើពុករលួយ
1.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកក្នុងទម្រង់
2.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកលើស្រោមសំបុត្រ
3.សេចកី្តណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើ​ទម្រង់
4.សេចក្តីណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើស្រោម