20 | 02 | 2017 
ស្វែងរក
មាតិកាសំខាន់ៗ
សមាជិកព្រឹទ្ធសភា
អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន
Web User Login
បណ្តាញសង្គម
AddThis Social Bookmark Button
Slide Show
ប្រកាសព័ត៌មាន
ព័ត៌មានថ្មីៗរបស់គណៈកម្មការ
ការិយាល័យបុគ្គលិក
ការ​វាយ​តម្លៃ​ដោយ​អ្នកប្រើ: / 0
អន់ល្អ 
ថ្ងៃច័ន្ទ ទី30ខែ​កញ្ញាឆ្នាំ2013ម៉ោង10:36

ការិយាល័យបុគ្គលិក

staff-1

ឈ្មោះ កាំង ស្រូយ
មុខតំណែង អនុប្រធានការិយាល័យ
លេខទូរស័ព្ទៈ ០៩៧ ៩៩៨ ៨៨៥៨

១ តួនាទី

            ការិយាល័យបុគ្គលិក មានតួនាទីគ្រប់គ្រងព័ត៌មាន និងឯកសារផ្ទាល់ខ្លួន​របស់សមាជិកព្រឹទ្ធសភា មន្រ្តីរាជការ បុគ្គលិកជាប់កិច្ចសន្យា និងអ្នកហាត់ការ នៃអគ្គ​លេខា​ធិការ​ដ្ឋានព្រឹទ្ធសភា ។

.ភារកិច្ច

១- គ្រប់គ្រងសំណុំ ឯកសារផ្ទាល់ខ្លួនរបស់មន្ត្រីរាជការ បុគ្គលិកជាប់កិច្ចសន្យា និងអ្នកហាត់ការ នៃអគ្គលេខាធិការ​​ដ្ឋានព្រឹទ្ធសភា

២- គ្រប់គ្រងសំណុំឯកសារផ្ទាល់ខ្លួនរបស់សមាជិក សមាជិកាព្រឹទ្ធសភា ជំនួយការ និងអ្នកបើកបរ

៣- រៀបចំធ្វើលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ត និងលិខិតបទដ្ឋានឯកត្តភូត ដែល​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ការងារ​បុគ្គលិក

៤- រៀបចំធ្វើស្ថិតិ និងបញ្ជីឈ្មោះមន្រ្តីរាជការ បុគ្គលិក​ជាប់​កិច្ចសន្យា និងអ្នក​ហាត់​ការ

៥- គ្រប់គ្រងព័ត៌មានអំពីស្ថានភាពប្រែប្រួលរបស់មន្រ្តីរាជការ នៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋាន​ព្រឹទ្ធ​សភា ដែលបានតែងតាំង ឬបញ្ចប់ការសិក្សារ ព្រមទាំងធ្វើបច្ចុប្បន្ន​ភាព​

៦- រៀបចំគោលការណ៍ ពិនិត្យការវាយតម្លៃការងាររបស់មន្រ្តីរាជការ​ ដើម្បីតាំងស៊ុប​ក្នុង​ក្របខ័ណ្ឌ  ការតែងតាំង​ក្នុងមុខតំណែង ការដាក់ឲ្យនៅក្រៅ​ មុខ​តំណែង ឬស្ថិតនៅក្រៅ​ក្រប​​ខ័ណ្ឌ​​ដើម ទំនេរគ្មានបៀវត្ស ការបញ្ឈប់ ឬការលុបឈ្មោះ

៧- រៀបចំធ្វើប័ណ្ណសំគាល់ខ្លួនរបស់មន្រ្តីរាជការ បុគ្គលិកជាប់កិច្ចសន្យា ជំនួយការ ទីប្រឹក្សា  អ្នកហាត់ការ និងធ្វើប័ណ្ណអភ័យឯកសិទ្ធិរបស់សមាជិក សមាជិកាព្រឹទ្ធសភា

៨- រៀបចំការប្រឡងប្តូរប្រភេទក្របខ័ណ្ឌ និងសហការសិក្សាវិភាគអំពីតម្រូវការធនធានបុគ្គលិកដើម្បីរៀបចំ និងចាត់ចែងការប្រឡងជ្រើសរើសអ្នករាជការចូលបម្រើការងារនៅអគ្គលេខាធិការដ្ឋានព្រឹទ្ធសភា

៩- បំពេញភារកិច្ចផ្សេងៗទៀត ដែលថ្នាក់គ្រប់គ្រងនាយកដ្ឋានប្រគល់ឲ្យ។

 
កម្មវិធី Android និង IOS

download

iphone​ 
នីតិកាលទី៣
រដ្ឋសភាជាតិ
NEC
Asean
UNDP
ICT Global Centre
ICT Global Centre
Global Centre
for ICT in Parliament
IPU
AIPA
APF
PIC
Ireon Portal
KOICA
ICT with KIV
Supported Software
Other Software
ក្រុមជនបង្គោលប្រឆាំងអំពើពុករលួយ
1.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកក្នុងទម្រង់
2.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកលើស្រោមសំបុត្រ
3.សេចកី្តណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើ​ទម្រង់
4.សេចក្តីណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើស្រោម