22 | 02 | 2018 
ស្វែងរក
Main Menu
Senator
Organization
Web User Login
Social Network
AddThis Social Bookmark Button
Slide Show
Press Release
Commission News
ការិយាល័យបៀវត្ស-ពលកម្ម
User Rating: / 1
PoorBest 
Monday, 30 September 2013 10:35
s-30-09-2015-3

ការិយាល័យបៀវត្ស-ពលកម្ម

៣.១.តួនាទី

ការិយាល័យបៀវត្ស-ពលកម្ម មានតួនាទីគ្រប់គ្រងទិន្នន័យ ព័ត៌មាន និងការ​រៀបចំ​ធ្វើ​បែប​បទ​​ផ្តល់ប្រាក់បៀ​វត្ស ប្រាក់បំណាច់និងរបបផ្សេងៗ​ និងរបបសោធននិវត្តន៍ ឬ សោធន​​បាត់បង់​សម្បទា​វិជ្ជាជីវៈ របស់មន្រ្តីរាជការ និងសមាជិក សមាជិកា ព្រឹទ្ធសភា​។

៣.២.ភារកិច្ច

ការិយាល័យបៀវត្ស-ពលកម្ម មានភារកិច្ចដូចខាងក្រោម៖

- គ្រប់គ្រងស្រាវជ្រាវព័ត៌មាន និងពិនិត្យឯកសារ ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការងារបៀវត្សពលកម្ម

- ធ្វើតារាងបៀវត្ស និងប្រាក់បំណាច់ផ្សេងៗរបស់មន្រ្តីរាជការ​ និងបុគ្គលិកជាប់កិច្ចសន្យា

- ធ្វើតារាងប្រាក់របបសោធននិវត្តន៍ និងសោធនបាត់បង់សម្បទាវិជ្ជាជីវៈរបស់​មន្រ្តីរាជការ និងសមាជិក សមាជិកាព្រឹទ្ធសភា

- កសាងគម្រោងផែនការថវិកាពាក់ព័ន្ធនឹងបៀវត្សរបស់មន្រ្តី បុគ្គលិក និងនិវត្តជន

-ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពតារាងប្រាក់បៀវត្ស និងប្រាក់បំណាច់ផ្សេងៗរបស់មន្រ្តីរាជការ ពេល​មាន​ស្ថានភាពប្រែប្រួល ដូចជាៈ ការតាំងស៊ុបក្នុង​ក្របខ័ណ្ឌ ការតែងតាំង​ក្នុងមុខតំណែង ការ តម្លើង​​ឋានន្តរស័ក្ត ថ្នាក់ ឬប្រាក់ឧបត្ថម្ភ ប្រពន្ធ កូន

- សម្របសម្រួល និងពន្យល់ដោះស្រាយអំពីចម្ងល់ផ្សេងៗ ដែលពាក់ព័ន្ធ​នឹងការរៀប​ចំ​ប្រាក់​បៀវត្ស ប្រាក់បំណាច់និងរបបផ្សេងៗ ឬប្រាក់របបសោធននិវត្តន៍ និងសោធន​បាត់បង់​កាយ​សម្បទាវិជ្ជាជីវៈរបស់មន្រ្តីរាជការ​និងបុគ្គលិកជាប់កិ្ចសន្យា

- គ្រប់គ្រងស្ថិតិ ទិន្នន័យសម្រាប់ប្រតិបត្តិការការងារពាក់ព័ន្ធនឹងបៀវត្ស-ពលកម្ម

- ធ្វើរបាយការណ៍មន្រ្តីរាជការតាម ក្របខ័ណ្ឌ ឋានន្តរស័ក្ត ថ្នាក់ និងចំនួនប្រពន្ធ កូន

-ការដាក់មន្ត្រីរាជការនៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានព្រឹទ្ធសភាឲ្យចូលនិវត្តន៍ ឬបាត់បង់សមត្ថភាព​​ពលកម្ម

- បំពេញភារកិច្ចផ្សេងៗទៀត ដែលនាយកដ្ឋានប្រគល់ឲ្យ។

 
កម្មវិធី Android និង IOS

download

iphone​ 
នីតិកាលទី៣
National Assembly
NEC
Asean
UNDP
ICT Global Centre
ICT Global Centre
Global Centre
for ICT in Parliament
IPU
AIPA
APF
PIC
Ireon Portal
KOICA
ICT with KIV
Supported Software
Other Software
ក្រុមជនបង្គោលប្រឆាំងអំពើពុករលួយ
1.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកក្នុងទម្រង់
2.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកលើស្រោមសំបុត្រ
3.សេចកី្តណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើ​ទម្រង់
4.សេចក្តីណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើស្រោម