19 | 02 | 2018 
ស្វែងរក
Main Menu
Senator
Organization
Web User Login
Social Network
AddThis Social Bookmark Button
Slide Show
Press Release
Commission News
Publications
User Rating: / 155
PoorBest 
Friday, 20 May 2011 10:44

ផែនការបណ្តុះបណ្តាលនិង
អភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្ស នៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋាន
ព្រឹទ្ធសភា រយៈពេល៥ឆ្នាំ
២០១១- ២០១៥
[ទាញយក]
[មើល]

pic_strategic_plan12011-2015

ផែនការយុទ្ធសាស្រ្ត ស្តីពី ការប្រាស្រ័យឆ្លើយឆ្លង និងទំនាក់ទំនងសាធារណៈ របស់ ព្រឹទ្ធសភា រយៈពេល ៥ឆ្នាំ (២០១១-២០១៥)
[ទាញយក]
[មើល]

SENATE
Kingdom of Cambodia
IT Master Plan

December 2003

[ទាញយក] [មើល]

it_master_plan_for_the_senate_april_2006

SENATE
Kingdom of Cambodia
IT Master Plan

April 2006

[ទាញយក] [មើល]

law-about-illegally-drug-controlling

ច្បាប់ ស្តីពីការរៀបចំ និងការ ប្រព្រឹត្តទៅនៃសមាជរដ្ឋសភា[ទាញយក] [មើល]

national-budget

ថរិការដ្ឋ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
Budget State of Kingdom of Cambodia. ២០១១

[ទាញយក] [មើល]

secretariat-general-agenda - ច្បាប់ស្តីពីលក្ខន្តិកៈមន្រ្តីរាជការនៃ ក្រុមនីតិប្បញ្ញត្តិ
-បទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងគោលនយោបាយ គ្រប់គ្រងធនធាន
- មនុស្សរបស់អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន ព្រឹទ្ធសភា,២០០៦.
[ទាញយក] [មើល]
publication-1999-2005

សម្រង់លទ្ធផលកិច្ចប្រជុំ គណៈកម្មាធិការអចិន្រ្តៃយ៍ កិច្ច ប្រជុំពេញអង្គនិងប្រជុំ វិសាមញ្ញព្រឹទ្ធសភានិតិកាល
ទី ១​(១៩៩៩-២០០៥)

[ទាញយក] [មើល]
secretariat-general-agenda

ជំនាញនៃ ការគ្រប់គ្រងនិង ភាពជា អ្នកដឹកនាំ សម្រាប់ អ្នកគ្រប់គ្រង ជាន់ខ្ពស់
Leadership and Management Skills For Senior Managers


[ទាញយក] [មើល]

regulatory_impact_assessment

ការវាយតម្លៃផលប៉ះពាល់នៃច្បាប់
Regulatory Impact Assessment(RIA)
វិធីសាស្រ្តសិក្សា វិភាគ និងវាយតម្លៃផលប៉ះពាល់នៃច្បាប់

[ទាញយក]

ការសិក្សាប្រៀបធៀបរវាងរដ្ខាភិបា លមូលដ្ខាននៃបណ្តាលប្រទេស ចំនួន១៥​ ក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក


[ទាញយក]

វិធីសាស្រ្តដែលមនុស្សមាន​ជោគ​ជ័យប្រើប្រាស់សម្រាប់មការគិត

[ទាញយក]

statistic-1999-current-book-secretariat

កម្រងស្ថិតិ ស្តីពីសកម្មភាពការងារ ព្រឹទ្ធសភា ឆ្នាំ១៩៩៩-បច្ចុប្បន្ន ២០១៣

[ទាញយក]

regulation_secretariat_image

ច្បាប់
ស្តីពី
លក្ខន្តិកៈមន្ត្រីរាជការនៃក្រុម
នីតិប្បញ្ញត្តិ

[ទាញយក]

basical-knowledge-about-parlimentary
ចំណេះដឹងជាមូលដ្ឋាន 
អំពី សភាជាន់ខ្ពស់
គ.ស ២០១១

[ទាញយក]
strategic-and-activities-planing
ក្របខ័ណ្ឌយុទ្ធសាស្រ្ត និងផែនការសកម្មភាព 
សំរាប់កសាងសមត្ថភាពសភាកម្ពុជា
[ទាញយក]

 
កម្មវិធី Android និង IOS

download

iphone​ 
នីតិកាលទី៣
National Assembly
NEC
Asean
UNDP
ICT Global Centre
ICT Global Centre
Global Centre
for ICT in Parliament
IPU
AIPA
APF
PIC
Ireon Portal
KOICA
ICT with KIV
Supported Software
Other Software
ក្រុមជនបង្គោលប្រឆាំងអំពើពុករលួយ
1.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកក្នុងទម្រង់
2.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកលើស្រោមសំបុត្រ
3.សេចកី្តណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើ​ទម្រង់
4.សេចក្តីណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើស្រោម