25 | 02 | 2017 
ស្វែងរក
មាតិកាសំខាន់ៗ
សមាជិកព្រឹទ្ធសភា
អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន
Web User Login
បណ្តាញសង្គម
AddThis Social Bookmark Button
Slide Show
ប្រកាសព័ត៌មាន
ព័ត៌មានថ្មីៗរបស់គណៈកម្មការ
អគ្គាធិការ
ការ​វាយ​តម្លៃ​ដោយ​អ្នកប្រើ: / 3
អន់ល្អ 
ថ្ងៃអង្គារ ទី06ខែ​វិច្ឆិកាឆ្នាំ2012ម៉ោង15:41

អគ្គាធិការ

A_03-04-2014-1 A_03-04-2014-2
លោកជំទាវ រត្ន ឆវីលក្ខណ៍
មុខតំណែង អគ្គាធិការ
លេខទូរស័ព្ទ​០៧៧​ ៨៨៨​ ៩១៩
លោក ជួន សុខធី
មុខតំណែង អគ្គាធិការរង
លេខទូរស័ព្ទ ០១២ ៨៦២ ១៧៦

១.តួនាទីៈ
អគ្គាធិការដ្ឋានជាអង្គភាព ចំណុះអគ្គលេខាធិការដ្ឋានព្រឹទ្ធសភា ទទួលបន្ទុកការងារសវនកម្មផ្ទៃក្នុង​ត្រួតពិនិត្យ សម្របសម្រួល  វាយតម្លៃ និងផ្ដល់អនុសាសន៍ តម្រង់ទិសរាល់សកម្មភាពអនុវត្ដការងារ​របស់​អង្គភាព​ទាំងអស់​ក្រោម​ឱវាទ​​អគ្គលេខាធិការ​ដ្ឋាន​​​ព្រឹទ្ធសភាអោយដំណើរការ បានល្អប្រពៃទៅតាមគោលការណ៍ផែនការកំណត់  និងបទដ្ឋាន ច្បាប់ជាធរមានដើម្បីជួយអោយ ស្ថាប័ន ទទួលបាននូវភាពសុខដុមរមនាប្រកបដោយកិច្ចសហការគ្នាល្អ  នឹងមានភាពរីកចំរើនជាលំដាប់ ។
២. ភារកិច្ចៈ
ក-ត្រួតពិនិត្យ លើការអនុវត្ដវិន័យ និង បទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងអគ្គលេខាធិការដ្ឋានព្រឹទ្ធសភា
ខ-ត្រួតពិនិត្យ លើការងារសន្ដិសុខ សុវត្ដិភាព សណ្ដាប់ធ្នាប់  និង បរិស្ថានទូទៅ ក្នុងបរិវេណព្រឹទ្ធសភា
គ-ត្រួតពិនិត្យការអនុវត្ដគោលការណ៍ និង គោលនយោបាយនានារបស់អគ្គលេខាធិការដ្ឋានព្រឹទ្ធសភា
ឃ-ត្រួតពិនិត្យការអនុវត្ដផែនការយុទ្ធសាស្ដ្រ និងផែនការប្រតិបត្ដិប្រចាំឆ្នាំរបស់អង្គភាពចំណុះអគ្គលេខាធិការដ្ឋាន​ព្រឹទ្ធ​សភា                  
ង-ត្រួតពិនិត្យលើការផ្ដល់សេវាជំនាញនានាជូនសមាជិក សមាជិកាព្រឹទ្ធសភា និង អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន​ព្រឹទ្ធសភា។
ច-ធ្វើសវនកម្មផ្ទៃក្នុង  ត្រួតពិនិត្យការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ ថវិកា និង ទ្រព្យសម្បត្ដិរដ្ឋ នៅអគ្គលេខាធិការដ្ឋាន​ព្រឹទ្ធសភា ដើម្បី​អោយ​​មានតម្លាភាព គណនេយ្យភាពនិងប្រសិទ្ធភាព ។
ឆ-បំពេញភារកិច្ចដោយឡែកចាំបាច់មួយចំនួនតាមការណែនាំរបស់អគ្គលេខាធិការ ។
 
កម្មវិធី Android និង IOS

download

iphone​ 
នីតិកាលទី៣
រដ្ឋសភាជាតិ
NEC
Asean
UNDP
ICT Global Centre
ICT Global Centre
Global Centre
for ICT in Parliament
IPU
AIPA
APF
PIC
Ireon Portal
KOICA
ICT with KIV
Supported Software
Other Software
ក្រុមជនបង្គោលប្រឆាំងអំពើពុករលួយ
1.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកក្នុងទម្រង់
2.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកលើស្រោមសំបុត្រ
3.សេចកី្តណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើ​ទម្រង់
4.សេចក្តីណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើស្រោម