19 | 02 | 2018 
ស្វែងរក
Main Menu
Senator
Organization
Web User Login
Social Network
AddThis Social Bookmark Button
Slide Show
Press Release
Commission News
ការិយាល័យរបៀប
User Rating: / 3
PoorBest 
Tuesday, 06 November 2012 15:40

ការិយាល័យរបៀប

A_03-04-2014-3
អ្នកអង្គម្ចាស់ ស៊ីសុវត្ថិ​​ វិរៈជាតិ
មុខតំណែង​ អនុប្រធានការិយាល័យ
លេខទូរស័ព្ទ ០១២ ២៩៩ ៥៩៦

១- តួនាទីៈ
ការិយាល័យរបៀប ជាសេនាធិការរបស់អគ្គាធិការដ្ឋាន មានតួនាទីគ្រប់គ្រង ទទួល ចាត់ចែងរៀបចំឯកសារ ជួយសម្រួល ការងាររដ្ឋបាលរៀបចំ​​ កម្មវិធីបណ្ដុះ​បណ្ដាល​ធនធានមនុស្ស និងធ្វើផែនការនានារបស់អគ្គាធិការដ្ឋាន។

២- ភារកិច្ចៈ​

            ក-គ្រប់គ្រងលិខិតបទដ្ឋាននិងឯកសារនានា

            ខ-គ្រប់គ្រងមន្ដ្រីនិងបុគ្គលិកអគ្គាធិការដ្ឋាន

            គ-ថែទាំសន្សំសំចៃទ្រព្យសម្បត្ដិរដ្ឋក្នុងអគ្គាធិការដ្ឋាន

            ឃ-ឆ្លើយឆ្លងព័តមានផ្ទៃក្នុងអគ្គាធិការដ្ឋាននិងជាមួយអង្គភាពពាក់ព័ន្ធ

            ង-ដោះស្រាយការផ្គត់ផ្គង់ផ្សេងៗជាសេចក្ដីត្រូវការរបស់អគ្គាធិការដ្ឋាន

            ច-រៀបចំកម្មវិធីប្រជុំធ្វើរបាយការណ៍ប្រចាំខែ ត្រីមាស ឆមាស និងឆ្នាំរបស់អគ្គាធិការដ្ឋាន

            ឆ-កសាងផែនការ និងកម្មវិធីការងាររបស់អគ្គាធិការដ្ឋាន

 
កម្មវិធី Android និង IOS

download

iphone​ 
នីតិកាលទី៣
National Assembly
NEC
Asean
UNDP
ICT Global Centre
ICT Global Centre
Global Centre
for ICT in Parliament
IPU
AIPA
APF
PIC
Ireon Portal
KOICA
ICT with KIV
Supported Software
Other Software
ក្រុមជនបង្គោលប្រឆាំងអំពើពុករលួយ
1.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកក្នុងទម្រង់
2.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកលើស្រោមសំបុត្រ
3.សេចកី្តណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើ​ទម្រង់
4.សេចក្តីណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើស្រោម