22 | 02 | 2018 
ស្វែងរក
Main Menu
Senator
Organization
Web User Login
Social Network
AddThis Social Bookmark Button
Slide Show
Press Release
Commission News
ការិយាល័យត្រួតពិនិត្យ ហិរញ្ញវត្ថុ និងថវិកា
User Rating: / 1
PoorBest 
Tuesday, 06 November 2012 15:37

ការិយាល័យត្រួតពិនិត្យ ហិរញ្ញវត្ថុ  និងថវិកា

A_03-04-2014-10
ឈ្មោះ ហែម សុភ័ក្រ្ត
មុខតំណែង ប្រធានការិយាល័យ
លេខទួរស័ព្ទ ០១២ ៥៨៦ ២៦៩
ការិយាល័យត្រួតពិនិត្យ ហិរញ្ញវត្ថុ  និងថវិកាមានភារៈកិច្ចដូចខាងក្រោមៈ
- ពិនិត្យផែនការយុទ្ធសាស្ដ្រថវិកា ដោយបន្ស៊ីទៅនឹងផែនការយុទ្ធសាស្ដ្ររបស់ស្ថាប័ន
- ពិនិត្យលើគំរោងថវិកាប្រចាំឆ្នាំ ដែលក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ បានអនុម័តយល់ព្រម
- កសាងផែនការកម្មវិធីការងារដើម្បីត្រួតពិនិត្យ
- តាមដានត្រួតពិនិត្យរបាយការណ៍ចំណាយថវិកា តាមជំពូក គណនី អនុគណនីអោយបានត្រឹមត្រូវ
- ពិនិត្យរបាយការណ៍ទូទាត់លើការជំរះបញ្ជីអោយមានគណនេយ្យភាព
- ធ្វើរបាយការណ៍ និងផ្ដល់អនុសាសន៍ ស្ដីពីការងារជូនថ្នាក់លើ និងជូនអគ្គសវនកម្មជាតិ
- បំពេញការងារដោយឡែកផ្សេងទៀតតាមការណែនាំរបស់ប្រធានអង្គភាពសវនកម្មផ្ទៃក្នុង។
 
កម្មវិធី Android និង IOS

download

iphone​ 
នីតិកាលទី៣
National Assembly
NEC
Asean
UNDP
ICT Global Centre
ICT Global Centre
Global Centre
for ICT in Parliament
IPU
AIPA
APF
PIC
Ireon Portal
KOICA
ICT with KIV
Supported Software
Other Software
ក្រុមជនបង្គោលប្រឆាំងអំពើពុករលួយ
1.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកក្នុងទម្រង់
2.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកលើស្រោមសំបុត្រ
3.សេចកី្តណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើ​ទម្រង់
4.សេចក្តីណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើស្រោម