20 | 02 | 2017 
ស្វែងរក
មាតិកាសំខាន់ៗ
សមាជិកព្រឹទ្ធសភា
អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន
Web User Login
បណ្តាញសង្គម
AddThis Social Bookmark Button
Slide Show
ប្រកាសព័ត៌មាន
ព័ត៌មានថ្មីៗរបស់គណៈកម្មការ
ការិយាល័យត្រួតពិនិត្យ ទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋ
ការ​វាយ​តម្លៃ​ដោយ​អ្នកប្រើ: / 4
អន់ល្អ 
ថ្ងៃអង្គារ ទី06ខែ​វិច្ឆិកាឆ្នាំ2012ម៉ោង15:36

ការិយាល័យត្រួតពិនិត្យ ទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋ

A_03-04-2014-8 A_03-04-2014-9
ឈ្មោះ ញ៉ែម ដាវី
មុខតំណែង ប្រធានការិយាល័យ
លេខទូរស័ព្ទ ០៧៧ ៧៥៤ ៨៤៨
ឈ្មោះ កែវ ណាវីន
មុខតំណែង អនុប្រធានការិយាល័យ
លេខទូរស័ព្ទ ០១១ ៩៩៩ ៣៤៨
ការិយាល័យត្រួតពិនិត្យ ទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋមានភារៈកិច្ចដូចខាងក្រោមៈ
-តាមដាន និងត្រួតពិនិត្យសន្និធិឃ្លាំងជាក់ស្ដែងលើសំភារៈចេញ-ចូល
-ត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃលើការផ្គត់ផ្គង់សំភារៈការិយាល័យ គ្រឿងបរិក្ខារ និងការទិញចលនៈអចលន​វត្ថុ អោយស្របតាម គោលការណ៍ ហិរញ្ញវត្ថុ  និងលទ្ធកម្មសាធារណៈ
-ពិនិត្យលើការជួសជុលប្រព័ន្ធអគ្គិសនី ទឹកលូ និងការសាងសង់ ដោយអនុវត្ដតាម​គោល​ការណ៍​លទ្ធកម្មសាធារណៈ
-ពិនិត្យលើរបាយការណ៍សារពើភ័ណ្ឌអោយមានភាពត្រឹមត្រូវ ច្បាស់លាស់ និងសន្សំសំចៃ
-ធ្វើរបាយការណ៍ និងផ្ដល់អនុសាសន៍ ស្ដីពីការងារជូនថ្នាក់លើ
-បំពេញការងារដោយឡែកផ្សេងទៀតតាមការណែនាំរបស់ប្រធានអង្គភាពសវនកម្មផ្ទៃក្នុង។
 
កម្មវិធី Android និង IOS

download

iphone​ 
នីតិកាលទី៣
រដ្ឋសភាជាតិ
NEC
Asean
UNDP
ICT Global Centre
ICT Global Centre
Global Centre
for ICT in Parliament
IPU
AIPA
APF
PIC
Ireon Portal
KOICA
ICT with KIV
Supported Software
Other Software
ក្រុមជនបង្គោលប្រឆាំងអំពើពុករលួយ
1.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកក្នុងទម្រង់
2.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកលើស្រោមសំបុត្រ
3.សេចកី្តណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើ​ទម្រង់
4.សេចក្តីណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើស្រោម