22 | 02 | 2018 
ស្វែងរក
Main Menu
Senator
Organization
Web User Login
Social Network
AddThis Social Bookmark Button
Slide Show
Press Release
Commission News
អង្គភាពសវនកម្មផ្ទៃក្នុង
User Rating: / 3
PoorBest 
Tuesday, 06 November 2012 15:34

អង្គភាពសវនកម្មផ្ទៃក្នុង

A_03-04-2014-4 A_03-04-2014-5
លោក គួយ ចន្ធា
មុខតំណែង អនុប្រធានសវនកម្មផ្ទៃក្នុង
លេខទូរស័ព្ទ​ ០១២ ៨៨៦ ៥៨៨
លោកស្រី ឈឹម ច័ន្ទវត្តី
មុខតំណែង អនុប្រធានសវនកម្មផ្ទៃក្នុង
លេខទូរស័ព្ទ ០៨៩ ៥៥៩ ៧៣៣
១- តួនាទីៈ
អង្គភាពសវនកម្មផ្ទៃក្នុងជាអង្គភាពចំណុះអគ្គាធិការដ្ឋានដែលទទួលបន្ទុកការងារសវនកម្មផ្ទៃក្នុងត្រួតពិនិត្យតាមដាន និងវាយ តម្លៃលើកិច្ចការហិរញ្ញវត្ថុទាំងផ្នែកថវិកា និងទ្រព្យសម្បត្ដិរដ្ឋនៅ​គ្រប់អង្គភាព​ថវិកាហិរញ្ញវត្ថុ​ក្នុងអគ្គលេខាធិការដ្ឋាន​ព្រឹទ្ធសភា​ព្រមទាំងមានតួនាទីជាសេនាធិការ​អោយ​​​អគ្គសវនកម្មជាតិ ក្នុងការរៀបចំផែនការសវនកម្ម ការធ្វើសវនកម្មផ្ទៃក្នុង និងរបាយ​ការណ៍ សវនកម្មជូនអគ្គសវនកម្មជាតិ។
២- ភារកិច្ចៈ

ក-រៀបចំផែនការសវនកម្មផ្ទៃក្នុងនឹងធ្វើរបាយការណ៍ជូនថ្នាក់លើ និងជូនអគ្គសវនកម្មជាតិ និងត្រួត​ពិនិត្យលើប្រតិបត្ដិការ​ហិរញ្ញវត្ថុគ្រប់អង្គភាពថវិកាចំណុះអគ្គលេខាធិការដ្ឋាន ព្រឹទ្ធសភា។
ខ-ពិនិត្យលើកិច្ចប្រតិបត្ដិការហិរញ្ញវត្ថុ   (មុនពេលអនុវត្ដចំណាយ ពេលអនុវត្ដចំណាយ  និងក្រោយ​ពេល​​អនុវត្ដចំណាយ) អោយត្រឹមត្រូវតាមកម្មវិធីចំណាយ និងត្រឹមត្រូវ តាមជំពូក តាមខ្ទង់​គណនី​នីមួយៗ ដែលក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុ​តំរូវអោយ​អនុវត្ដ និងតាមកម្មវិធីច្បាស់លាស់។
គ-ពិនិត្យលើឯកសារបញ្ជីគណនេយ្យ កិច្ចការលទ្ធកម្មសាធារណៈ (កិច្ចសន្យាផ្គត់ផ្គង់ កិច្ចសន្យា​ជួសជុល-សាងសង់) របាយ​ការណ៍​បេឡា របាយការណ៍សារពើភ័ណ្ឌ និង ពិនិត្យលើការបិទបញ្ជី​ថវិកា និងជំរះបញ្ជីសំភារៈ នៅដំណាច់ឆ្នាំនីមួយៗ អោយ​មាន​ភាពត្រឹមត្រូវតាម​លក្ខណៈបច្ចេកទេស តាមគោលការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ  តាមកម្មវិធីច្បាស់លាស់។
ឃ-ពិនិត្យ និង តាមដានកម្មវិធីចំណាយថវិកាតាមជំពូក តាមគណនី ធៀបនិងកញ្ចប់ថវិកាប្រចាំឆ្នាំ​ដើម្បីអោយកាន់តែមាន​ប្រសិទ្ធភាព  និងសន្សំសំចៃ។
ង-ពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់អំពីភាពត្រឹមត្រូវនៃរបាយការណ៍ របស់អង្គភាពហិរញ្ញវត្ថុ  និងអង្គភាពពាក់ព័ន្ធ​តាម​កម្ម​វិធីច្បាស់លាស់។
ច-ពិនិត្យលើចំនួនបុគ្គលិក ប្រាក់បៀវត្ស ប្រាក់រង្វាន់ របស់មន្ដ្រីក្នុងស្ថាប័ន។
ឆ-បំពេញការងារផ្សេងៗទៀតដែលអគ្គាធិការប្រគល់អោយ។ 
 
កម្មវិធី Android និង IOS

download

iphone​ 
នីតិកាលទី៣
National Assembly
NEC
Asean
UNDP
ICT Global Centre
ICT Global Centre
Global Centre
for ICT in Parliament
IPU
AIPA
APF
PIC
Ireon Portal
KOICA
ICT with KIV
Supported Software
Other Software
ក្រុមជនបង្គោលប្រឆាំងអំពើពុករលួយ
1.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកក្នុងទម្រង់
2.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកលើស្រោមសំបុត្រ
3.សេចកី្តណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើ​ទម្រង់
4.សេចក្តីណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើស្រោម