19 | 02 | 2018 
ស្វែងរក
Main Menu
Senator
Organization
Web User Login
Social Network
AddThis Social Bookmark Button
Slide Show
Press Release
Commission News
ការិយាល័យត្រូតពិនិត្យការផ្តល់សេវា
User Rating: / 1
PoorBest 
Tuesday, 06 November 2012 15:33

ការិយាល័យត្រួតពិនិត្យការផ្តល់សេវា

A_03-04-2014-11 A_03-04-2014-12
ឈ្មោះ កៀក លៀងហេង
មុខតំណែង ប្រធានការិយាល័យ
លេខទូរស័ព្ទ ០១៧ ៩១៩ ៧៨៩
ឈ្មោះ សួន សុគន្ធា
មុខតំណែង អនុប្រធានការិយាល័យ
លេខទូរស័ព្ទ ០១៥ ៩៦៧ ៦៨៦
ការិយាល័យត្រួតពិនិត្យការផ្ដល់សេវាមានភារកិច្ចសំខាន់ៗដូចខាងក្រោម ៖
១-កសាងផែនការត្រួតពិនិត្យប្រចាំឆ្នាំ របស់ខ្លួនអោយមានភាពរលូនជាមួយផែនការយុទ្ធសាស្ដ្រ​របស់​អគ្គាធិការដ្ឋាន។
២-ស្រាវជ្រាវត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃលើការអនុវត្ដការផ្ដល់សេវាជំនាញនានា ជូនសមាជិក សមាជិកា​ព្រឹទ្ធសភា៖ សេវារដ្ឋ បាលសេវាស្រាវជ្រាវ សេវាច្បាប់ សេវាព័ត៌មាន សេវាសមូហភាពដែនដី។
៣-ស្រាវជ្រាវត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃលើការអនុវត្ដការផ្ដល់សេវានានា ជូនអគ្គលេខាធិការដ្ឋាន​ព្រឹទ្ធសភា ៖​ សេវាផ្សព្វផ្សាយ ព័ត៌មាន និងទំនាក់ទំនងសាធារណៈ។
៤-ធ្វើរបាយការណ៍អំពីលទ្ធផលនៃការត្រួតពិនិត្យ ជូនថ្នាក់ដឹកនាំអធិការដ្ឋាន ប្រចាំខែ ត្រីមាស ឆមាស និងឆ្នាំ ។
៥-បំពេញភារកិច្ចដោយឡែកផ្សេងទៀតតាមការណែនាំរបស់អធិការសង្គមកិច្ច និង ការផ្ដល់សេវា។
 
កម្មវិធី Android និង IOS

download

iphone​ 
នីតិកាលទី៣
National Assembly
NEC
Asean
UNDP
ICT Global Centre
ICT Global Centre
Global Centre
for ICT in Parliament
IPU
AIPA
APF
PIC
Ireon Portal
KOICA
ICT with KIV
Supported Software
Other Software
ក្រុមជនបង្គោលប្រឆាំងអំពើពុករលួយ
1.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកក្នុងទម្រង់
2.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកលើស្រោមសំបុត្រ
3.សេចកី្តណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើ​ទម្រង់
4.សេចក្តីណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើស្រោម