19 | 02 | 2018 
ស្វែងរក
Main Menu
Senator
Organization
Web User Login
Social Network
AddThis Social Bookmark Button
Slide Show
Press Release
Commission News
ការិយាល័យ ត្រួតពិនិត្យសង្គមកិច្ច
User Rating: / 3
PoorBest 
Tuesday, 06 November 2012 15:31
ការិយាល័យ ត្រួតពិនិត្យសង្គមកិច្ច
A_03-04-2014-13
ឈ្មោះ សុខ តុង
មុខតំណែង ប្រធានការិយាល័យ
លេខទូរស័ព្ទ ០១២ ២១២ ៧២១
ឈ្មោះ សៀង សុខនៅ
មុខតំណែង អនុប្រធានការិយាល័យ
លេខទូរស័ព្ទ ០១០ ៧៩៧ ៧៧៥
ការិយាល័យត្រួតពិនិត្យសង្គមកិច្ច មានភារកិច្ចសំខាន់ៗដូចខាងក្រោម ៖
១-កសាងផែនការត្រួតពិនិត្យប្រចាំឆ្នាំ របស់ខ្លួនអោយមានភាពរលូនតាមផែនការយុទ្ធសាស្ដ្ររបស់​អគ្គាធិការដ្ឋាន។
២-ត្រួតពិនិត្យលើការកសាងគោលនយោបាយ និងលិខិតបទដ្ឋាននានាស្ដីអំពីរបប សង្គមកិច្ចរបស់​សមាជិក សមាជិកាព្រឹទ្ធសភា និងអ្នករាជការនៃអគ្គលេខា- ធិការដ្ឋានព្រឹទ្ធសភា។
៣-ស្រាវជ្រាវត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃលើការអនុវត្ដគោលការណ៍សង្គមកិច្ចរបស់ សមាជិក សមាជិកា​ព្រឹទ្ធសភា និងអ្នករាជការនៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានព្រឹទ្ធសភាដើម្បីអោយបានសមស្រប និងមាន​ប្រសិទ្ធភាព។
៤-ត្រួតពិនិត្យលើការងារផ្សព្វផ្សាយ អប់រំសុខភាព សុខុមាលភាព សមាជិក សមាជិកាព្រឹទ្ធសភានិង​អ្នករាជកា​រនៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានព្រឹទ្ធសភា។
៥-ធ្វើរបាយការណ៍អំពីលទ្ធផលនៃការត្រួតពិនិត្យ ជូនថ្នាក់ដឹកនាំអគ្គលេខាធិការដ្ឋាន ប្រចាំខែ ត្រីមាស ឆមាស និងឆ្នាំ ។
៦-បំពេញភារកិច្ចដោយឡែកផ្សេងទៀត    តាមការណែនាំរបស់អធិការសង្គមកិច្ច និងការផ្ដល់សេវា។
 
កម្មវិធី Android និង IOS

download

iphone​ 
នីតិកាលទី៣
National Assembly
NEC
Asean
UNDP
ICT Global Centre
ICT Global Centre
Global Centre
for ICT in Parliament
IPU
AIPA
APF
PIC
Ireon Portal
KOICA
ICT with KIV
Supported Software
Other Software
ក្រុមជនបង្គោលប្រឆាំងអំពើពុករលួយ
1.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកក្នុងទម្រង់
2.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកលើស្រោមសំបុត្រ
3.សេចកី្តណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើ​ទម្រង់
4.សេចក្តីណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើស្រោម