25 | 02 | 2017 
ស្វែងរក
មាតិកាសំខាន់ៗ
សមាជិកព្រឹទ្ធសភា
អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន
Web User Login
បណ្តាញសង្គម
AddThis Social Bookmark Button
Slide Show
ប្រកាសព័ត៌មាន
ព័ត៌មានថ្មីៗរបស់គណៈកម្មការ
អធិការសង្គមកិច្ច និងការផ្តល់សេវា
ការ​វាយ​តម្លៃ​ដោយ​អ្នកប្រើ: / 2
អន់ល្អ 
ថ្ងៃអង្គារ ទី06ខែ​វិច្ឆិកាឆ្នាំ2012ម៉ោង15:29

អធិការដ្ឋានសង្គមកិច្ច និងការផ្តល់សេវា

A_03-04-2014-6 A_03-04-2014-7
លោក សី សូឡី
មុខតំណែង អធិការសង្គមកិច្ច និងការផ្តល់សេវា
លេខទូរស័ព្ទ ០១៧ ៦០១ ៧១៧
លោក ឆន ដារ៉ា
មុខតំណែង អធិការរងសង្គមកិច្ច​ និងការផ្តល់សេវា
លេខទូរស័ព្ទ ០១២ ២១៨ ៧០០
១-តួនាទីៈ
អធិការដ្ឋានសង្គមកិច្ច​​​​​​​​​​​​​​​​​និងការផ្ដល់សេវាមានតួនាទី​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ត្រួតពិនិត្យ​វាយតម្លៃសម្របសម្រួល​​​​​​​​​​​​​​​​លើការងារ​សង្គមកិច្ច​​នៅ​អគ្គលេខា​ធិការ​​ដ្ឋានព្រឹទ្ធសភា និងលើការផ្ដល់សេវាជូនសមាជិក សមាជិកា ព្រឹទ្ធសភា និងជូនអគ្គលេខាធិការដ្ឋានព្រឹទ្ធសភា​អោយមាន ដំណើការប្រកបដោយភាពរលូន និងមាន ប្រសិទ្ធភាព។
២- ភារកិច្ចៈ
អធិការដ្ឋានសង្គមកិច្ច និងការផ្ដល់សេវាមានភារកិច្ចសំខាន់ៗដូចខាងក្រោម ៖
១-កសាងផែនការយុទ្ធសាស្ដ្រ និងផែនការប្រតិបត្ដិប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួនអោយបានសមស្រប តាមសភាព​ការជាក់ស្ដែងដើម្បី​អភិវឌ្ឍអង្គភាពអោយមាន​ការរីកចំរើនទៅមុខ
២-ត្រួតពិនិត្យលើការកសាងគោលការណ៍ គោលនយោបាយ និងលិខិតបទដ្ឋាននានាស្ដីពី របបសង្គមកិច្ចរបស់សមាជិក សមាជិកាព្រឹទ្ធសភា និងអ្នករាជការ នៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានព្រឹទ្ធសភា។
៣-តាមដានត្រួតពិនិត្យ និងការវាយតម្លៃលើការអនុវត្ដគោលការណ៍សង្គមកិច្ចសំរាប់សមាជិក​សមាជិកា​ព្រឹទ្ធសភា និងអ្នក​រាជការ​​នៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានព្រឹទ្ធសភា ដើម្បីអោយបានសមស្រប និងមានប្រសិទ្ធភាព។
៤-ត្រួតពិនិត្យលើការងារផ្សព្វផ្សាយ អប់រំសុខភាព សុខមាលភាព សមាជិកសមាជិកាព្រឹទ្ធសភា​និងអ្នករាជការ​​នៃអគ្គលេខា​ធិការដ្ឋានព្រឹទ្ធសភា។
៥-ត្រួតពិនិត្យលើការផ្ដល់សេវាជំនាញនានាជូនសមាជិក សមាជិកាព្រឹទ្ធសភា និងអគ្គលេខាធិការដ្ឋាន​ព្រឹទ្ធសភា។
៦-ត្រួតពិនិត្យលើការងារផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាន និងទំនាក់ទំនងសាធារណៈរបស់​អគ្គលេខាធិការ​ដ្ឋាន​ព្រឹទ្ធសភា។
៧-ធ្វើរបាយការណ៍អំពីលទ្ធផលនៃការត្រួតពិនិត្យ ជូនថ្នាក់ដឹកនាំអគ្គលេខាធិការដ្ឋាន ប្រចាំខែ ត្រីមាស ឆមាស និងឆ្នាំ ។
៨-បំពេញភារកិច្ចដោយឡែកផ្សេងទៀតតាមការណែនាំរបស់អគ្គាធិការ។
 
កម្មវិធី Android និង IOS

download

iphone​ 
នីតិកាលទី៣
រដ្ឋសភាជាតិ
NEC
Asean
UNDP
ICT Global Centre
ICT Global Centre
Global Centre
for ICT in Parliament
IPU
AIPA
APF
PIC
Ireon Portal
KOICA
ICT with KIV
Supported Software
Other Software
ក្រុមជនបង្គោលប្រឆាំងអំពើពុករលួយ
1.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកក្នុងទម្រង់
2.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកលើស្រោមសំបុត្រ
3.សេចកី្តណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើ​ទម្រង់
4.សេចក្តីណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើស្រោម