20 | 02 | 2017 
ស្វែងរក
មាតិកាសំខាន់ៗ
សមាជិកព្រឹទ្ធសភា
អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន
Web User Login
បណ្តាញសង្គម
AddThis Social Bookmark Button
Slide Show
ប្រកាសព័ត៌មាន
ព័ត៌មានថ្មីៗរបស់គណៈកម្មការ
ការិយាល័យត្រួតពិនិត្យ កិច្ចការទូទៅ
ការ​វាយ​តម្លៃ​ដោយ​អ្នកប្រើ: / 1
អន់ល្អ 
ថ្ងៃអង្គារ ទី06ខែ​វិច្ឆិកាឆ្នាំ2012ម៉ោង15:18

ការិយាល័យត្រួតពិនិត្យ កិច្ចការទូទៅ

A_03-04-2014-18 A_03-04-2014-19
ឈ្មោះ បៀន ស៊ូ
មុខតំណែង ប្រធានការិយាល័យ
លេខទូរស័ព្ទ ០១១ ២៦៤ ៣៤៤
ឈ្មោះ អ៊ូច ណាវ៉ៃ
មុខតំណែង អនុប្រធានការិយាល័យ
លេខទូរស័ព្ទ ០៩៧ ៦៧៣៩ ០៥៨

មានភារកិច្ចត្រួតពិនិត្យ

- ការអនុវត្ដបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុង របស់អគ្គលេខាធិការដ្ឋានព្រឹទ្ធសភា
-ការងារសន្ដិសុខផ្ទៃក្នុង ក្នុងបរិវេណអគ្គលេខាធិការដ្ឋានព្រឹទ្ធសភា
-បរិសា្ថនទូទៅក្នុងបរិវេណអគ្គលេខាធិការដ្ឋានព្រឹទ្ធសភា
-ត្រួតពិនិត្យលើបាតុភាពវិវាទផ្សេងៗ ក្នុងអគ្គលេខាធិការដ្ឋានព្រឹទ្ធសភា
- បំពេញការងារដោយឡែកផ្សេងទៀតតាមការណែនាំរបស់អធិការ។
 
កម្មវិធី Android និង IOS

download

iphone​ 
នីតិកាលទី៣
រដ្ឋសភាជាតិ
NEC
Asean
UNDP
ICT Global Centre
ICT Global Centre
Global Centre
for ICT in Parliament
IPU
AIPA
APF
PIC
Ireon Portal
KOICA
ICT with KIV
Supported Software
Other Software
ក្រុមជនបង្គោលប្រឆាំងអំពើពុករលួយ
1.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកក្នុងទម្រង់
2.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកលើស្រោមសំបុត្រ
3.សេចកី្តណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើ​ទម្រង់
4.សេចក្តីណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើស្រោម