20 | 02 | 2018 
ស្វែងរក
Main Menu
Senator
Organization
Web User Login
Social Network
AddThis Social Bookmark Button
Slide Show
Press Release
Commission News
អធិការដ្ឋានគ្រប់គ្រងផ្ទៃក្នុង
User Rating: / 1
PoorBest 
Tuesday, 06 November 2012 15:16

អធិការដ្ឋានគ្រប់គ្រងផ្ទៃក្នុង

A_03-04-2014-14 A_03-04-2014-15
លោក សូមីនីរដ្ឋ
មុខតំណែង អធិការគ្រប់គ្រងផ្ទៃក្នុង
លេខទូរស័ព្ទ ០៧៧ ៨៨៦ ៥៨៨
លោក ពុធ សំអឿន
មុខតំណែង អធិការរងគ្រប់គ្រងផ្ទៃក្នុង
លេខទូរស័ព្ទ ០១៧ ៨៨២ ៨០៨
១ -តួនាទីៈ
អធិការដ្ឋានគ្រប់គ្រងផ្ទៃក្នុង ជាអង្គភាពចំណុះអគ្គាធិការដ្ឋាន ដែលទទួលបន្ទុកការងារ​ត្រួត​ពិនិត្យនិងវាយតម្លៃ​​លើកិច្ចការ ប្រតិបត្ដិការ ការងារផែនការ និងគោលនយោបាយ  និងកិច្ចការទូទៅរបស់​អគ្គលេខាធិការដ្ឋានព្រឹទ្ធសភា។
២- ភារកិច្ចៈ
អធិការដ្ឋានគ្រប់គ្រងផ្ទៃក្នុងមានភារកិច្ចត្រួតពិនិត្យ ៖
   ក- ការអនុវត្ដបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុង របស់អគ្គលេខាធិការដ្ឋានព្រឹទ្ធសភា
   ខ- ការងារសន្ដិសុខផ្ទៃក្នុង ក្នុងបរិវេណអគ្គលេខាធិការដ្ឋានព្រឹទ្ធសភា
   គ- បរិសា្ថនទូទៅក្នុងបរិវេណអគ្គលេខាធិការដ្ឋានព្រឹទ្ធសភា
   ឃ- ការអនុវត្ដផែនការយុទ្ធសាស្ដ្រ៥ឆ្នាំ និងផែនការប្រតិបត្ដិប្រចាំឆ្នាំ
   ង- ការអនុវត្ដគោលនយោបាយរបស់អគ្គលេខាធិការដ្ឋានព្រឹទ្ធសភា
   ច- ការអនុវត្ដបែបបទការងារទូទៅរបស់អគ្គលេខាធិការដ្ឋានព្រឹទ្ធសភា
   ឆ- បាតុភាពទំនាស់ផ្ទៃក្នុង ក្នុងអគ្គលេខាធិការដ្ឋានព្រឹទ្ធសភា
   ជ- បំពេញការងារដោយឡែកផ្សេងទៀតតាមការណែនាំរបស់អគ្គាធិការ។
 
កម្មវិធី Android និង IOS

download

iphone​ 
នីតិកាលទី៣
National Assembly
NEC
Asean
UNDP
ICT Global Centre
ICT Global Centre
Global Centre
for ICT in Parliament
IPU
AIPA
APF
PIC
Ireon Portal
KOICA
ICT with KIV
Supported Software
Other Software
ក្រុមជនបង្គោលប្រឆាំងអំពើពុករលួយ
1.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកក្នុងទម្រង់
2.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកលើស្រោមសំបុត្រ
3.សេចកី្តណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើ​ទម្រង់
4.សេចក្តីណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើស្រោម