23 | 01 | 2018 
ស្វែងរក
មាតិកាសំខាន់ៗ
សមាជិកព្រឹទ្ធសភា
អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន
Web User Login
បណ្តាញសង្គម
AddThis Social Bookmark Button
Slide Show
ប្រកាសព័ត៌មាន
ព័ត៌មានថ្មីៗរបស់គណៈកម្មការ
ការិយាល័យនីតិកម្មមូលដ្ឋាន
ការ​វាយ​តម្លៃ​ដោយ​អ្នកប្រើ: / 2
អន់ល្អ 
ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍ ទី04ខែ​តុលាឆ្នាំ2012ម៉ោង10:54

ការិយាល័យនីតិកម្មមូលដ្ឋាន

nitekam-1

ឈ្មោះ ជាប សុជាតិ
មុខតំណែងៈ ប្រធានការិយាល័យ
លេខទូរស័ព្ទៈ ០១៦ ៧៥៧ ៨៨៨ក-តួនាទី
ការិយាល័យនីតិកម្មមូលដ្ឋាន មានតួនាទី​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ជាសេនាធិការផ្តល់សេវាលើការងារនីតិកម្មមូលដ្ឋាន ពាក់ព័ន្ធនឹងសមូហភាពដែនដី ជូន អគ្គលេខាធិការដ្ឋានព្រឹទ្ធសភា និងសមាជិកសមាជិកាព្រឹទ្ធសភាទាំងមូល ។
ខ-ភារកិច្ច

ការិយាល័យនីតិកម្មមូលដ្ឋាន មានភារកិច្ចដូចខាងក្រោម ៖
១-ការងារតាមដានដំណើរការនីតិកម្មថ្នាក់ក្រោមជាតិ និងផ្សព្វផ្សាយលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធនឹងការងារគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាល ថ្នាក់ក្រោមជាតិ
២-ការសិក្សាស្រាវជ្រាវ វិភាគ និងផ្តល់យោបល់លើសេចក្តីព្រាងច្បាប់​ សេចក្តីស្នើច្បាប់ អត្ថបទច្បាប់ ឬបញ្ហានានាលើទិដ្ឋភាព
ការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ
៣-ការសិក្សា ស្រាវជ្រាវ ស្វែងយល់  និងធ្វើជំនួយស្មារតីលើការងារគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិនៅកម្ពុជា និងបណ្តាប្រទេសនានា
៤-ការចុះបេសកកម្ម ឬអមដំណើរក្រុមសមាជិកព្រឹទ្ធសភាភូមិភាគ ឬគណៈកម្មការជំនាញ និងចុះទស្សនកិច្ចសិក្សា ក្នុងប្រទេស និងក្រៅប្រទេស
៥-ការបំពេញការងារផ្សេងៗទៀតដែលនាយកដ្ឋានប្រគល់ឲ្យ 

 
កម្មវិធី Android និង IOS

download

iphone​ 
នីតិកាលទី៣
រដ្ឋសភាជាតិ
NEC
Asean
UNDP
ICT Global Centre
ICT Global Centre
Global Centre
for ICT in Parliament
IPU
AIPA
APF
PIC
Ireon Portal
KOICA
ICT with KIV
Supported Software
Other Software
ក្រុមជនបង្គោលប្រឆាំងអំពើពុករលួយ
1.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកក្នុងទម្រង់
2.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកលើស្រោមសំបុត្រ
3.សេចកី្តណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើ​ទម្រង់
4.សេចក្តីណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើស្រោម