22 | 02 | 2018 
ស្វែងរក
Main Menu
Senator
Organization
Web User Login
Social Network
AddThis Social Bookmark Button
Slide Show
Press Release
Commission News
ការិយាល័យរបៀប
User Rating: / 1
PoorBest 
Thursday, 04 October 2012 10:07

ការិយាល័យ     របៀប

kosoma
ឈ្មោះ ប្រាក់ កុសុមា
ប្រធានការិយាល័យ
លេទូរស័ព្ទ ០១២ ៤៩៥ ៨៦៩
អ៊ីម៉ែល This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
region-10-2

ឈ្មោះ ផូ រិទ្ធី
មុខតំណែងៈ អនុប្រធានការិយាល័យ
លេខទូរស័ព្ទៈ​ ០១១ ៣២៣ ២៨៨

ក-តួនាទី
ការិយាល័យរបៀបមានតួនាទីរ៉ាប់រងសេវារដ្ឋបាល និងសម្របសម្រួលទំនាក់ទំនងផ្ទៃក្នុង លើកកម្មវិធីការងារ គម្រោងផែនការ បើកផ្ដល់ និងដោះស្រាយការផ្គត់ផ្គង់ផ្សេងៗរបស់នាយកដ្ឋាន ព្រមទាំងជាសេនាធិការឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំនាយកដ្ឋានក្នុងការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស និងតាមដានការប្រតិបត្តិវិន័យបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុង គោលនយោបាយផ្សេងៗ និងបែបបទការងារទូទៅរបស់អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន។
ខ-ភារកិច្ច

ការិយាល័យរបៀប មានភារកិច្ចដូចខាងក្រោម៖
១- ការងារលេខាធិការ និងរដ្ឋបាលផ្ទៃក្នុង
២-ការងារផែនការ និងកម្មវិធីការងារ
៣- ការងារបូកសរុប របាយការណ៍ និងកំណត់ហេតុ
៤- ការងារប្រាស្រ័យឆ្លើយឆ្លង និងព័ត៌មានវិទ្យា
៥- ការងារគ្រប់គ្រង និងតាមដានការប្រតិបត្តិវិន័យរបស់មន្រ្តី បុគ្គលិក
៦- ការងារផ្គត់ផ្គង់ និងគ្រប់គ្រងសារពើភណ្ឌទ្រព្យសម្បត្ដិរដ្ឋនៅក្នុងនាយកដ្ឋាន
៧- ការងារផ្សេងទៀត ដែលនាយកដ្ឋានប្រគល់ឲ្យ។

 
កម្មវិធី Android និង IOS

download

iphone​ 
នីតិកាលទី៣
National Assembly
NEC
Asean
UNDP
ICT Global Centre
ICT Global Centre
Global Centre
for ICT in Parliament
IPU
AIPA
APF
PIC
Ireon Portal
KOICA
ICT with KIV
Supported Software
Other Software
ក្រុមជនបង្គោលប្រឆាំងអំពើពុករលួយ
1.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកក្នុងទម្រង់
2.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកលើស្រោមសំបុត្រ
3.សេចកី្តណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើ​ទម្រង់
4.សេចក្តីណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើស្រោម