19 | 02 | 2018 
ស្វែងរក
Main Menu
Senator
Organization
Web User Login
Social Network
AddThis Social Bookmark Button
Slide Show
Press Release
Commission News
ការិយាល័យសរុប
User Rating: / 1
PoorBest 
Wednesday, 03 October 2012 14:30

ការិយាល័យសរុប

b_bun
ឈ្មោះ ពេជ្រ សំបុន
មុខតំណែង ប្រធានការិយាល័យ
លេខទូរស័ព្ទ ០៩៧ ៦ ៤៥៦ ៨៩៦

ក- តួនាទី
ការិយាល័យសរុប មានតួនាទីសរុបសកម្មភាព និងលទ្ធផលការងារប្រចាំខែ ត្រីមាស ឆមាស ឆ្នាំ ចន្លោះសម័យប្រជុំ និងនីតិកាលរបស់ព្រឹទ្ធសភា និងរបស់អគ្គលេខាធិការដ្ឋានព្រឹទ្ធសភា ។
-ភារកិច្ច

ការិយាល័យសរុប មានភារកិច្ចដូចខាងក្រោមៈ
១-សរុបរបាយការណ៍សកម្មភាព និងលទ្ធផលការងាររបស់ព្រឹទ្ធសភាចន្លោះសម័យប្រជុំ
២-​សរុបរបាយការណ៍សកម្មភាព និងលទ្ធផលការងារ ព្រមទាំងទិសដៅការងាររបស់ព្រឹទ្ធសភា និងអគ្គលេខាធិការដ្ឋាន​ព្រឹទ្ធសភា ប្រចាំខែ ត្រីមាសឆមាស និងឆ្នាំ
៣-សរុបសមិទ្ធផលរបស់ព្រឹទ្ធសភា ក្នុងនីតិកាលនីមួយ​ៗ
៤-រំលឹកជាប្រចាំដល់ខុទ្ទកាល័យថ្នាក់ដឹកនាំ អគ្គនាយកដ្ឋាននានា អគ្គាធិការដ្ឋាន ខុទ្ទកាល័យ និងថ្នាក់ដឹកនាំ
អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន​ព្រឹទ្ធសភា​ ​
ឲ្យផ្តល់របាយការណ៍សកម្មភាពលទ្ធផលការងារ និង ទិសដៅការងារតាមពេលវេលាកំណត់
៥-​ផ្សព្វផ្សាយជាផ្លូវការលទ្ធផលការងាររបស់ព្រឹទ្ធសភា អគ្គលេខាធិការដ្ឋានព្រឹទ្ធសភា
៦-បំពេញភារកិច្ចផ្សេងៗទៀត ដែលថ្នាក់ដឹកនាំនាយកដ្ឋានប្រគល់ឲ្យ។

 
កម្មវិធី Android និង IOS

download

iphone​ 
នីតិកាលទី៣
National Assembly
NEC
Asean
UNDP
ICT Global Centre
ICT Global Centre
Global Centre
for ICT in Parliament
IPU
AIPA
APF
PIC
Ireon Portal
KOICA
ICT with KIV
Supported Software
Other Software
ក្រុមជនបង្គោលប្រឆាំងអំពើពុករលួយ
1.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកក្នុងទម្រង់
2.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកលើស្រោមសំបុត្រ
3.សេចកី្តណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើ​ទម្រង់
4.សេចក្តីណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើស្រោម