19 | 03 | 2018 
ស្វែងរក
មាតិកាសំខាន់ៗ
សមាជិកព្រឹទ្ធសភា
អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន
Web User Login
បណ្តាញសង្គម
AddThis Social Bookmark Button
Slide Show
ប្រកាសព័ត៌មាន
ព័ត៌មានថ្មីៗរបស់គណៈកម្មការ
ការិយាល័យគ្រប់គ្រងទិន្នន័យ
ការ​វាយ​តម្លៃ​ដោយ​អ្នកប្រើ: / 1
អន់ល្អ 
ថ្ងៃពុធ ទី03ខែ​តុលាឆ្នាំ2012ម៉ោង14:26

ការិយាល័យគ្រប់គ្រងទិន្នន័យ

b_rany
ឈ្មោះ សេង រ៉ានី
មុខតំណែង ប្រធានការិយាល័យ
លេខទូរស័ព្ទ ០១២ ៩៥៦ ៨៩៩

ក- តួនាទី
ការិយាល័យគ្រប់គ្រងទិន្នន័យមានតួនាទីកសាង និងគ្រប់គ្រងទិន្នន័យទាក់ទងនឹងសកម្ម- ភាព លទ្ធផលការងាររបស់ព្រឹទ្ធសភា និងរបស់អគ្គលេខាធិការដ្ឋានព្រឹទ្ធសភា ។
-ភារកិច្ច

ការិយាល័យគ្រប់គ្រងទិន្នន័យ មានភារកិច្ចដូចខាងក្រោមៈ
១-សម្របសម្រួលជាមួយអង្គភាពជំនាញនានា ដើម្បីកត់ត្រាក្នុងប្រព័ន្ធទិន្នន័យនៃ​សកម្មភាពនានារបស់ព្រឹទ្ធសភា ប្រចាំខែ ត្រីមាស ឆមាស ឆ្នាំ​​និងនីតិកាលនីមួយៗ​
២-​សរុបក្នុងគម្រោងប្រព័ន្ធទិន្នន័យរួម នូវនិន្នន័យរបស់អង្គភាពជំនាញនានា ប្រចាំខែ ត្រីមាស ឆមាស ឆ្នាំ និងនីតិកាលនីមួយៗ
៣-សិក្សាវិភាគលើទិន្នន័យនីមួយៗ ដោយប្រៀបធៀប  និងវាយតម្លៃលើការប្រែប្រួល នៃ សកម្មភាពនានា​ពីដំណាក់កាលមួយទៅដំណាក់​កាលមួយទៀត
៤-ផ្តល់យោបល់អំពីការរៀបចំកសាងផែនការ ដោយផ្អែកលើទិន្នន័យដែលមាន និងគម្រោង ទិន្នន័យប្រមាណទុកសម្រាប់ពេលខាងមុខ
៥-​ផ្សព្វផ្សាយទិន្នន័យសកម្មភាពរបស់ព្រឹទ្ធសភា និងអគ្គលេខាធិការដ្ឋានព្រឹទ្ធសភា
៦-បំពេញភារកិច្ចផ្សេងៗទៀត ដែលថ្នាក់ដឹកនាំនាយកដ្ឋានប្រគល់ឲ្យ។

 
កម្មវិធី Android និង IOS

download

iphone​ 
នីតិកាលទី៣
រដ្ឋសភាជាតិ
NEC
Asean
UNDP
ICT Global Centre
ICT Global Centre
Global Centre
for ICT in Parliament
IPU
AIPA
APF
PIC
Ireon Portal
KOICA
ICT with KIV
Supported Software
Other Software
ក្រុមជនបង្គោលប្រឆាំងអំពើពុករលួយ
1.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកក្នុងទម្រង់
2.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកលើស្រោមសំបុត្រ
3.សេចកី្តណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើ​ទម្រង់
4.សេចក្តីណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើស្រោម