23 | 02 | 2017 
ស្វែងរក
មាតិកាសំខាន់ៗ
សមាជិកព្រឹទ្ធសភា
អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន
Web User Login
បណ្តាញសង្គម
AddThis Social Bookmark Button
Slide Show
ប្រកាសព័ត៌មាន
ព័ត៌មានថ្មីៗរបស់គណៈកម្មការ
ការិយាល័យសម្របសម្រួលអនុវត្តផែនការ
ការ​វាយ​តម្លៃ​ដោយ​អ្នកប្រើ: / 1
អន់ល្អ 
ថ្ងៃពុធ ទី03ខែ​តុលាឆ្នាំ2012ម៉ោង14:19

ការិយាល័យសម្របសម្រួលអនុវត្តផែនការ

b_makara
ឈ្មោះ ស៊ន មករា
មុខតំណែង ប្រធានការិយាល័យ
លេខទូរស័ព្ទ ០៦០ ៤៥៩ ៩៩៩

ក- តួនាទី
ការិយាល័យសម្របសម្រួលអនុវត្តផែនការ មានតួនាទីសម្របសម្រួល វាយតម្លៃ និងជម្រុញ ការអនុវត្តផែនការយុទ្ទសាស្រ្តរបស់ស្ថាប័ន អគ្គលេខាធិការនិងអង្គភាពនានាដែលចំណុះព្រឹទ្ធសភា​ ឲ្យទទួលបានជោគជ័យ ស្របតាមស្ថានការណ៍របស់ស្ថាប័ន​ និងសហគមន៍អន្តរជាតិទាំងក្នុង និង ក្រៅ​តំបន់ ។
- ភារកិច្ច

ការិយាល័យសម្របសម្រួលសម្រួលអនុវត្តផែនការ​មានភារកិច្ចដូចខាងក្រោម :
១-កសាងឯកសារស្តីពីការអនុវត្តន៍ផែនការយុទ្ធសាស្រ្តរបស់ស្ថាប័ន និងតម្រូវការ
២-សិក្សាវិភាគ និងសម្របសម្រួលគោលដៅជាយុទ្ធសាស្រ្តរបស់អង្គភាពនានា ឲ្យមានភាព
ប្រទាក់ក្រឡាគ្នាបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយសមស្របយុទ្ធសាស្រ្តរួមរបស់ស្ថាប័ន
៣-តាមដាន​ សិក្សាវិភាគ និងវាយតម្លៃលើលទ្ធផលការងារ ដែលសម្រេចបាន​ដោយ​ប្រៀប-​​ធៀប ជាមួយសកម្មភាព ដែលបានកំណត់ក្នុងគោលដៅនីមួយៗ
៤-សម្របសម្រួល​ និងជម្រុញការអនុវត្តផែនការយុទ្ធសាស្រ្តរបស់អង្គភាពនីមួយៗ ឲ្យបាន សមស្របតាមស្តង់ដារដែលបានកំណត់
៥-សិក្សាវិភាគ  និងសម្របសម្រួលការអនុវត្តផែនការយុទ្ធសាស្រ្ត   របស់ស្ថាប័ន អគ្គលេខាធិការដ្ឋានព្រឹទ្ធសភា និងអង្គភាពនានាឲ្យមានភាពរលូន សមស្របនឹងផែនការថវិការបស់ព្រឹទ្ធ​សភា
៦-លើកយោបល់ជូនថ្នាក់ដឹកនាំអគ្គលេខាធិការដ្ឋានព្រឹទ្ធសភា នូវវិធានការនានាក្នុងបរិបទ​​​នៃ
ការ​​គម្រាមកំហែង និងបញ្ហាប្រឈម ដើម្បីឲ្យការអនុវត្តន៍ផែនការយុទ្ធសាស្រ្តប្រកបដោយចីរភាព
៧-បំពេញភារកិច្ចផ្សេងៗទៀត ដែលថ្នាក់ដឹកនាំនាយកដ្ឋានប្រគល់ឲ្យ ។

 
កម្មវិធី Android និង IOS

download

iphone​ 
នីតិកាលទី៣
រដ្ឋសភាជាតិ
NEC
Asean
UNDP
ICT Global Centre
ICT Global Centre
Global Centre
for ICT in Parliament
IPU
AIPA
APF
PIC
Ireon Portal
KOICA
ICT with KIV
Supported Software
Other Software
ក្រុមជនបង្គោលប្រឆាំងអំពើពុករលួយ
1.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកក្នុងទម្រង់
2.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកលើស្រោមសំបុត្រ
3.សេចកី្តណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើ​ទម្រង់
4.សេចក្តីណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើស្រោម