22 | 02 | 2018 
ស្វែងរក
Main Menu
Senator
Organization
Web User Login
Social Network
AddThis Social Bookmark Button
Slide Show
Press Release
Commission News
ការិយាល័យផែការ
User Rating: / 1
PoorBest 
Wednesday, 03 October 2012 10:57

ការិយាល័យផែនការ

b_khuntha
ឈ្មោះ អ៊ូ គន្ធា
មុខតំណែង ប្រធានការិយាល័យ
លេខទូរស័ព្ទ ០៧០ ៦៦៦ ៩៦៦

ក- តួនាទី
ការិយាល័យផែនការមានតួនាទីកសាងផែនការអភិវឌ្ឍន៍របស់ព្រឹទ្ធសភា និងអគ្គលេខាធិការ ព្រឹទ្ធសភា
ខ- ភារកិច្ច
ការិយាល័យផែនការមានភារកិច្ចដូចខាងក្រោម :
១-សិក្សា វិភាគលើគ្រប់ទិដ្ឋភាព ដើម្បីរកចំណុចខ្លាំង ចំណុចខ្សោយរបស់ព្រឹទ្ធសភា និងអគ្គលេខាធិការដ្ឋានព្រឹទ្ធសភា
២-កំណត់ចក្ខុវិស័យ គោលដៅយុទ្ធសាស្រ្តរបស់ព្រឹទ្ធសភា ​និងរបស់អគ្គលេខាធិការ​ដ្ឋាន​ព្រឹទ្ធសភា
៣-កំណត់សកម្មភាពសម្រាប់​អនុវត្តគោលជាយុទ្ធសាស្រ្តនានារបស់ព្រឹទ្ធសភា​ និងអគ្គ​លេខា​​​ធិការដ្ឋានព្រឹទ្ធសភា តាមដំណាក់នីមួយៗ
៤-សុំការសម្រេចពីថ្នាក់ដឹកនាំព្រឹទ្ធសភា លើផែនការយុទ្ធសាស្រ្តដែបានកសាងរួច​
៥-ផ្សព្វផ្សាយផែនការយុទ្ធសាស្រ្ត​​ដល់គ្រប់អង្គភាព ចំណុះអគ្គលេខាធិការដ្ឋានព្រឹទ្ធសភា
៦-សម្របសម្រួល​ប្រគល់ផែនការយុទ្ធសាស្រ្តជូនអង្គភាពនានា យកទៅអនុវត្ត
៧-ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពផែនការយុទ្ធសាស្រ្ត តាមដំណាក់កាលនីមួយៗ
៨-បំពេញភារកិច្ចផ្សេងៗទៀត ដែលថ្នាក់ដឹកនាំនាយកដ្ឋានប្រគល់ឲ្យ ។

 
កម្មវិធី Android និង IOS

download

iphone​ 
នីតិកាលទី៣
National Assembly
NEC
Asean
UNDP
ICT Global Centre
ICT Global Centre
Global Centre
for ICT in Parliament
IPU
AIPA
APF
PIC
Ireon Portal
KOICA
ICT with KIV
Supported Software
Other Software
ក្រុមជនបង្គោលប្រឆាំងអំពើពុករលួយ
1.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកក្នុងទម្រង់
2.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកលើស្រោមសំបុត្រ
3.សេចកី្តណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើ​ទម្រង់
4.សេចក្តីណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើស្រោម