19 | 02 | 2018 
ស្វែងរក
Main Menu
Senator
Organization
Web User Login
Social Network
AddThis Social Bookmark Button
Slide Show
Press Release
Commission News
ការិយាល័យរបៀប
User Rating: / 1
PoorBest 
Wednesday, 03 October 2012 10:50

ការិយាល័យរបៀប

b_rum
ឈ្មោះ ហុង ភិរម្យ
មុខតំណែង ប្រធានការិយាល័យ
លេខទូរស័ព្ទ ០១២ ៥៨៦ ២៥៨

ក- តួនាទី
ការិយាល័យរបៀប មានតួនាទីសម្របសម្រួល ទំនាក់ទំនងផ្នែកកិច្ចការរដ្ឋបាលនៅក្នុង​នាយកដ្ឋាន និងគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស សម្ភារ ឯកសារលើកផែនការកម្មវិធីការងារ និងដោះស្រាយ​​​ ការផ្គត់ផ្គង់ផ្សេងៗ ជាសេចក្តីត្រូវការរបស់នាយកដ្ឋាន។
ខ-
ភារកិច្ច

ការិយាល័យរបៀប មានភារកិច្ចដូចខាងក្រោមៈ
១-ការងាររដ្ឋបាលផ្ទៃក្នុងនាយកដ្ឋាន
២-ការងារផែនការ កម្មវិធីការងារ និងបែបបទការងារផ្ទៃក្នុងរបស់នាយកដ្ឋាន
៣-ការងារបូកសរុប
៤-ការងារផ្គត់ផ្គង់សម្ភារ និងគ្រប់គ្រង ថែរក្សាទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋក្នុងនាយកដ្ឋាន
៥-ការងារធនធនមនុស្ស និងការបណ្តុះបណ្តាលជំនាញ
៦-ការងារផ្សព្វផ្សាយ និងប្រាស្រ័យឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានក្នុង និងក្រៅនាយកដ្ឋាន
៧-ការងារវិន័យ បទបញ្ជាផ្ទៃក្នុង និងគោលនយោបាយផេ្សងៗ
៨-ការងារផេ្សងៗទៀត ដែលនាយកដ្ឋានប្រគល់ឲ្យ។

 
កម្មវិធី Android និង IOS

download

iphone​ 
នីតិកាលទី៣
National Assembly
NEC
Asean
UNDP
ICT Global Centre
ICT Global Centre
Global Centre
for ICT in Parliament
IPU
AIPA
APF
PIC
Ireon Portal
KOICA
ICT with KIV
Supported Software
Other Software
ក្រុមជនបង្គោលប្រឆាំងអំពើពុករលួយ
1.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកក្នុងទម្រង់
2.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកលើស្រោមសំបុត្រ
3.សេចកី្តណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើ​ទម្រង់
4.សេចក្តីណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើស្រោម