19 | 02 | 2018 
ស្វែងរក
Main Menu
Senator
Organization
Web User Login
Social Network
AddThis Social Bookmark Button
Slide Show
Press Release
Commission News
នាយកដ្ឋានផែនការ និងសរុប
User Rating: / 2
PoorBest 
Wednesday, 03 October 2012 09:49

នាយកដ្ឋានផែនការ និងសរុប

pu_da

ឈ្មោះ ឡាំង ថន
មុខតំណែង ប្រធាននាយកដ្ឋាន
លេខទូរស័ព្ទ ០១៦ ៨២៩ ១៨៣

total-de-1

total-de-2

ឈ្មោះ វង្ស វណ្ណា
មុខតំណែង­ អនុប្រធាននាយកដ្ឋាន
លេខទូរស័ព្ទ ០១២ ៧៨២ ៥៥៧

ឈ្មោះ ឈឹម ចិន្តា
មុខតំណែង­ អនុប្រធាននាយកដ្ឋាន
លេខទូរស័ព្ទ ០១២ ៥២៧ ៥៣៨

ក) រចនាសម្ព័ន្ធ

          នាយកដ្ឋានផែនការ និងសរុប ជាអង្គភាពចំណុះអគ្គនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាល និងហិរញ្ញវត្ថុនៃ អគ្គលេខាធិការដ្ឋានព្រឹទ្ធសភា។

          នាយកដ្ឋានផែនការ និងសរុប ដឹកនាំដោយប្រធានមួយរូប និងមានអនុប្រធានជាជំនួយការ ចែកជា ០៥ ការិយាល័យ គឺការិយាល័យរបៀប ការិយាល័យផែនការ (មានផ្នែកស្រាវជ្រាវកសាង​ផែនការ) ការិយាល័យសម្របសម្រួលអនុវត្តផែនការ ការិយាល័យគ្រប់គ្រងទិន្នន័យ និងការិយាល័យ សរុប។ ការិយាល័យនីមួយៗដឹកនាំដោយ ប្រធានមួយរូប និងមានអនុប្រធានជាជំនួយការ។

ខ) តួនាទី ភារកិច្ច

          ១- តួនាទី

          នាយកដ្ឋានផែនការ និងសរុប មានតួនាទីកសាងផែនការយុទ្ធសាស្រ្តអភិវឌ្ឍន៍    ផ្សព្វផ្សាយ ​តាមដាន ជម្រុញ ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពផែនការយុទ្ធសាស្រ្ត និងសរុបលទ្ធផលការងាររបស់ព្រឹទ្ធសភា។​

          ២- ភារកិច្ច

          នាយកដ្ឋានផែនការ និងសរុប មានភារកិច្ចដូចខាងក្រោមៈ

          ១-កសាងផែនការយុទ្ធសាស្រ្តអភិវឌ្ឍន៍ព្រឹទ្ធសភា និងអគ្គលេខាធិការដ្ឋានព្រឹទ្ធសភា

          ២-ផ្សព្វផ្សាយ តាមដាន ជម្រុញ និងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពផែនការយុទ្ធសាស្រ្តអភិវឌ្ឍន៍         ព្រឹទ្ធសភា និងអគ្គលេខាធិការដ្ឋានព្រឹទ្ធសភា

          ៣-គ្រប់គ្រងទិន្នន័យទាក់ទងនឹងសកម្មភាពការងាររបស់ព្រឹទ្ធសភា និងអគ្គ        លេខាធិការដ្ឋាន ព្រឹទ្ធសភា

          ៤-សរុប និងវាយតម្លៃលទ្ធផលការងាររបស់ព្រឹទ្ធសភា និងអគ្គលេខាធិការដ្ឋាន   ព្រឹទ្ធសភា​ប្រចាំខែ ត្រីមាស ឆមាស ឆ្នាំ ចន្លោះសម័យប្រជុំ និងប្រចាំនីតិកាល    នីមួយៗ

          ៥-ផ្សព្វផ្សាយលទ្ធផលការងាររបស់ព្រឹទ្ធសភានិងរបស់អគ្គលេខាធិការដ្ឋាព្រឹទ្ធសភា      ៦-បំពេញការងារផ្សេងៗទៀត ដែលអគ្គលេខាធិការដ្ឋានប្រគល់ឲ្យ។

 
កម្មវិធី Android និង IOS

download

iphone​ 
នីតិកាលទី៣
National Assembly
NEC
Asean
UNDP
ICT Global Centre
ICT Global Centre
Global Centre
for ICT in Parliament
IPU
AIPA
APF
PIC
Ireon Portal
KOICA
ICT with KIV
Supported Software
Other Software
ក្រុមជនបង្គោលប្រឆាំងអំពើពុករលួយ
1.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកក្នុងទម្រង់
2.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកលើស្រោមសំបុត្រ
3.សេចកី្តណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើ​ទម្រង់
4.សេចក្តីណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើស្រោម