22 | 02 | 2018 
ស្វែងរក
Main Menu
Senator
Organization
Web User Login
Social Network
AddThis Social Bookmark Button
Slide Show
Press Release
Commission News
ការិយាល័យគ្រប់គ្រងឃ្លាំង
User Rating: / 2
PoorBest 
Friday, 21 September 2012 10:26
ការិយាល័យគ្រប់គ្រងឃ្លាំង
breksa
ឈ្មោះ លោក ពេជ្រ ព្រឹក្សា

មុខតំណែង ប្រធានការិយាល័យ
លេខទូរស័ព្ទ ០១២ ៥៦៦ ៦៦៣
somphors ឈ្មោះ លោក តុប សម្ផស្ស
មុខតំណែង អនុប្រធានការិយាល័យ
លេខទូរស័ព្ទ ០១២ ៦៥០ ៦២២
AC2-2

ឈ្មោះ ប្រាក់ សារុំ
មុខតំណែង អនុប្រធានការិយាល័យ
លេខទួរស័ព្ទ 097 834 4857

ក-តួនាទី
ការិយាល័យគ្រប់គ្រងឃ្លាំងមានតួនាទីទទួលខុសត្រូវលើការងាររៀបចំសំណុំលិខិតឯកសាររបស់គ្រប់អង្គភាពចំណុះអគ្គលេខាធិការដ្ឋានព្រឹទ្ធសភា
ទៅតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេស និងគ្រប់់គ្រងសំណុំលិខិតឯកសារក្នុងឃ្លាំងឲ្យមានសន្តិសុខសុវត្ថិភាព ព្រមទាំងបម្រើសេវាជូនដល់សាធារណជន​សិក្សា​ស្រាវជ្រាវ ។
ខ-ភារកិច្ច

១-ត្រួតពិនិត្យឯកសារដែលទទួលបានពីគ្រប់អង្គភាពចំណុះអគ្គលេខាធិការដ្ឋានព្រឹទ្ធសភា ឲ្យបានច្បាស់លាស់មុននឹងបែង​ចែក​ទៅតាម​ប្រភេទ​ឯកសារ
២-រៀបចំ និងចងក្រងសំណុំលិខិតឯកសារតាមលេខសម្គាល់ផែនហ្វុងរបស់អង្គភាពនីមួយៗ
៣-សរសេរមាតិកាសំណុំលិខិតឯកសារ រួចបញ្ជូនមាតិកាសំណុំលិខិតទៅការិយាល័យបច្ចេកទេស
៤-កំណត់អំពីប្រភេទឯកសារដែលអាចឲ្យស្រាវជ្រាវបាន និងប្រភេទឯកសារសម្ងាត់ ឬហាមឃាត់
៥-រ៉ាប់រងលើការផ្តល់សេវាសិក្សាស្រាវជ្រាវដល់អតិថិជន
៦-រៀបចំ Cassettes Video ម៉ាញ៉េ,​Diskettes, CD DVD ទៅតាមទីកនែ្លងឲ្យបានត្រឹមត្រូវ
៧-រៀបចំកម្មវិធីត្រួតពិនិត្យឯកសារដែលមាននៅក្នុងឃ្លាំងតម្កល់ឯកសារ
៨-ធ្វើរបាយការណ៍ស្តីអំពីចំនួនឯកសារដែលមាននៅក្នុងឃ្លាំង
៩-ធ្វើផែនការប្រតិបត្តិរបស់ការិយាល័យ ផែនការសម្ភារ និងផែនការថវិកា
១០-ត្រួតពិនិត្យរបាយការណ៍របស់ការិយាល័យ
១១-បំពេញការងារដោយឡែកទៀតតាមការណែនាំរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំបណ្ណសារដ្ឋាន ។

 
កម្មវិធី Android និង IOS

download

iphone​ 
នីតិកាលទី៣
National Assembly
NEC
Asean
UNDP
ICT Global Centre
ICT Global Centre
Global Centre
for ICT in Parliament
IPU
AIPA
APF
PIC
Ireon Portal
KOICA
ICT with KIV
Supported Software
Other Software
ក្រុមជនបង្គោលប្រឆាំងអំពើពុករលួយ
1.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកក្នុងទម្រង់
2.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកលើស្រោមសំបុត្រ
3.សេចកី្តណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើ​ទម្រង់
4.សេចក្តីណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើស្រោម