20 | 02 | 2017 
ស្វែងរក
មាតិកាសំខាន់ៗ
សមាជិកព្រឹទ្ធសភា
អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន
Web User Login
បណ្តាញសង្គម
AddThis Social Bookmark Button
Slide Show
ប្រកាសព័ត៌មាន
ព័ត៌មានថ្មីៗរបស់គណៈកម្មការ
ការិយាល័យបច្ចេកទេស
ការ​វាយ​តម្លៃ​ដោយ​អ្នកប្រើ: / 1
អន់ល្អ 
ថ្ងៃសុក្រ ទី21ខែ​កញ្ញាឆ្នាំ2012ម៉ោង10:03
ការិយាល័យបច្ចេកទេស

chantha


ឈ្មោះ លោកស្រី ព្រំ ចន្ថា
មុខតំណែងប្រធានការិយាល័យ
លេខទូរស័ព្ទ ០១៦ ២២៧ ៧៩៦

AC2-1


ឈ្មោះ ឈឹម ជាយ៉ុង
មុខតំណែង អនុប្រធានការិយាល័យ
លេខទួរស័ព្ទ ០១៦ ២២៧ ៧៩៦

ក. តួនាទីៈ ការិយាល័យបច្ចេកទេសមានតួនាទីគ្រប់គ្រងទិន្និន័យឯកសារទាំងអស់របស់ព្រឹទ្ធសភា នៅក្នុងកុំព្យូទ័រ និងប្រព័ន្ធ     DATA BASE រៀបចំចងក្រងវិធានការច្បាប់នានា, គោលការណ៍ផ្សេងៗ ដើម្បីដាក់ជូនអតិថិជន និងមន្រ្តីក្នុងអង្គភាពអនុវត្តន៍ កសាងនីតិវិធីសម្រាប់ការងារ បច្ចេកទេសក្នុងការរៀបចំឯកសារឲ្យបានត្រឹមត្រូវ និងទំនាក់ទំនងជាមួយដៃគូរជាតិ និងអន្តរជាតិ ដើម្បីបង្កើនចំណេះដឹង បទពិសោធន៍ថ្មីៗសំរាប់ អភិវឌ្ឍន៍អង្គភាព ។
ខ. ភារកិច្ច
1  តាមដាន ត្រួតពិនិត្យការងារផ្សព្វផ្សាយ, រៀបចំចងក្រងវិធានការណ៍ច្បាប់នានា, គោលការណ៍ផ្សេងៗ សម្រាប់ដាក់ជូនអតិថិជនមកសិក្សា
ស្រាវជ្រាវ និងមន្រ្តីក្នុងអង្គភាពអនុវត្តន៍ ។
2  ចងក្រងនិតិវិធី សម្រាប់រៀបចំឯកសារតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេស ជូនការិយាល័យជំនាញ (ការិយាល័យគ្រប់គ្រងឃ្លាំង)
3    Scan ឯកសារដែលបានរៀបចំរួចចូលក្នុងកុំព្យូទ័រ
4    បញ្ចូលទិន្និន័យ សំណុំឯកសារទាំងអស់នៅក្នុងកុំព្យូទ័រ និងប្រព័ន្ធ Data Base
5    ត្រួតពិនិត្យការងារវាយតម្លៃឯកសារ សម្រាប់រក្សាទុកជានិច្ចកាល យូរអង្វែង និងបណ្តោះអាសន្ន
6    សិក្សាស្វែងរកបច្ចេកទេសថ្មី និងសម្រាប់អភិវឌ្ឍន៍អង្គភាព
7   ធ្វើការងារចុះផ្សព្វផ្សាយអំពីបច្ចេកទេស នៃរៀបចំឯកសារតម្កល់ដល់គ្រប់អង្គភាព នាយកដ្ឋានចំណុះអគ្គលេខាធិការដ្ឋានព្រឹទ្ធសភា
8    កសាងផែនការ កម្មវិធីការងារ សម្រាប់ដំណើការការងារក្នុងការិយាល័យ
9    សិក្សាស្រាវជ្រាវ ចងក្រងអស័យដ្ឋានសមាគមបណ្ណសារដ្ឋាន អន្តរជាតិតាមរយៈគេហទំព័រ
10   ធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយបណ្ណសារដ្ឋានជាតិ និងបង្កើតការទំនាក់ទំនងជាមួយបណ្ណសារដ្ឋាននៃសភាប្រទេសនានា ដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ និងផ្លាស់ប្ដូរបទពិសោធន៍
11    ប្រាស្រ័យទាក់ទងជាមួយស្ថានទូតនានា អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលស្នើសុំជំនួយផ្នែកសម្ភារ ថវិកា និងទស្សនកិច្ចសិក្សារយៈពេលខ្លី មធ្យម វែង និងសិក្ខាសាលាផ្សេងៗ
12    បំពេញភារកិច្ចដោយឡែកទៀត តាមការណែនាំរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំបណ្ណសារដ្ឋាន ។


 
កម្មវិធី Android និង IOS

download

iphone​ 
នីតិកាលទី៣
រដ្ឋសភាជាតិ
NEC
Asean
UNDP
ICT Global Centre
ICT Global Centre
Global Centre
for ICT in Parliament
IPU
AIPA
APF
PIC
Ireon Portal
KOICA
ICT with KIV
Supported Software
Other Software
ក្រុមជនបង្គោលប្រឆាំងអំពើពុករលួយ
1.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកក្នុងទម្រង់
2.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកលើស្រោមសំបុត្រ
3.សេចកី្តណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើ​ទម្រង់
4.សេចក្តីណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើស្រោម