19 | 02 | 2018 
ស្វែងរក
Main Menu
Senator
Organization
Web User Login
Social Network
AddThis Social Bookmark Button
Slide Show
Press Release
Commission News
ការិយាល័យរបៀប
User Rating: / 1
PoorBest 
Friday, 21 September 2012 09:31
ការិយាល័យរបៀប
achive-2
ឈ្មោះ ហុង ភិរម្យ
មុខតំណែង ប្រធានការិយាល័យ
លេខទួរស័ព្ទ ០១២ ៥៨៦ ២៥៨
E- mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

achive-3

ឈ្មោះ ហួន រតនា
មុខតំណែងអនុប្រធានការិយាល័យ
លេខទួរស័ព្ទ ០១២ ៨៥០ ២៧២
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


ក. តួនាទីៈការិយាល័យរបៀបមានតួនាទីសម្របសម្រួលការងារទំនាក់ទំនងផ្នែកកិច្ចការរដ្ឋបាលក្នុង-ក្រៅអង្គភាព, គ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស, សម្ភារៈ ថវិកា លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តិ លើកផែនការ កម្មវិធីការងារផ្សេងៗ និងធានាឲ្យបាននូវការបម្រើសេវាស្វែងរកឯកសារជូនអតិថិជនឲ្យបាន ឆាប់រហ័ស និងទាន់ពេលវេលា ដែល ជាសេចក្តីត្រូវការចាំបាច់របស់នាយកដ្ឋានអនុវត្តន៍។
    ខ. ភារកិច្ច
1    គ្រប់គ្រងការងាររដ្ឋបាលផ្ទៃក្នុងរបស់នាយកដ្ឋាន និងការឆ្លើយឆ្លងផ្សេងៗតាមលិខិតស្នាម
2    លើកផែនការ កម្មវិធីការងារ និងការងារបូកសរុបរបាយការណ៍ប្រចាំខែ ប្រចាំត្រីមាស ឆមាស និងរបាយការណ៍៩ខែ របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ
3    គ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស និងការងារបណ្តុះបណ្តាលជំនាញ
4    គ្រប់គ្រងសម្ភារៈ ថវិកា និងចំណាយចាំបាច់ផ្សេងៗរបស់នាយកដ្ឋាន
5    រ៉ាប់រងការងារទំនាក់ទំនង និងឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានក្នុង និងក្រៅអង្គភាព
6    គ្រប់គ្រងវិន័យ, បទបញ្ជាផ្ទៃក្នុង និងគោលនយោបាយផ្សេងៗ
7    រៀបចំការប្រជុំរបស់នាយកដ្ឋាន និងធ្វើរបាយការណ៍ ឫកំណត់ហេតុ
8    ផ្តល់ឯកសារជូនអតិថិជនមកសិក្សាស្រាវជ្រាវ
9    ត្រួតពិនិត្យ និងរៀបចំឯកសារឲ្យបានត្រឹមត្រូវមុនដាក់ចូលក្នុងប្រអប់ផែនហ្វុងវិញ បន្ទាប់ពីអតិថិជនសិក្សាស្រាវជ្រាវរួច
10    គ្រប់គ្រងសណ្តាប់ធ្នាប់ របៀបរៀបរយនៅក្នុងបន្ទប់អាន
11    រ៉ាប់រងថតចម្លងឯកសារ ដែលអតិថិជនចង់បាន
12    គ្រប់គ្រងបញ្ជីឈ្មោះអតិថិជន ចូលមកសិក្សាស្រាវជ្រាវ និងធានាឲ្យបាននូវសន្តិសុខ សុវត្ថិភាពឯកសារ
13    បំពេញភារកិច្ចដោយឡែកទៀត តាមការណែនាំរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំបណ្ណសារដ្ឋាន ។


 
កម្មវិធី Android និង IOS

download

iphone​ 
នីតិកាលទី៣
National Assembly
NEC
Asean
UNDP
ICT Global Centre
ICT Global Centre
Global Centre
for ICT in Parliament
IPU
AIPA
APF
PIC
Ireon Portal
KOICA
ICT with KIV
Supported Software
Other Software
ក្រុមជនបង្គោលប្រឆាំងអំពើពុករលួយ
1.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកក្នុងទម្រង់
2.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកលើស្រោមសំបុត្រ
3.សេចកី្តណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើ​ទម្រង់
4.សេចក្តីណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើស្រោម