23 | 02 | 2017 
ស្វែងរក
មាតិកាសំខាន់ៗ
សមាជិកព្រឹទ្ធសភា
អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន
Web User Login
បណ្តាញសង្គម
AddThis Social Bookmark Button
Slide Show
ប្រកាសព័ត៌មាន
ព័ត៌មានថ្មីៗរបស់គណៈកម្មការ
ការិយាល័យទំនាក់ទំនងអតិថិជន
ការ​វាយ​តម្លៃ​ដោយ​អ្នកប្រើ: / 1
អន់ល្អ 
ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍ ទី13ខែ​កញ្ញាឆ្នាំ2012ម៉ោង11:08

ការិយាល័យទំនាក់ទំនងអតិថិជន

eang_kimnin012 ឈ្មោះ អៀង គឹមនីន
មុខតំណែង៖ ប្រធានការិយាល័យ
លេខទូរស័ព្ទ ៖ 012 701 704
E-mail ៖..........................................
neb_kunthy013 ឈ្មោះ ណឹប សុគ្ធី
មុខតំណែង ៖ អនុប្រធានការិយាល័យ
លេខទូរស័ព្ទ ៖.......................................
E-mail ៖.................................................

ក‑តួនាទី

ការិយាល័យទំនាក់ទំនងអតិថិជន មានតួនាទីរ៉ាប់រងការងារទំនាក់ទំនងរបស់នាយកដ្ឋាន ជាមួយ គ្រប់អង្គភាពចំណុះអគ្គលេខាធិការដ្ឋានព្រឹទ្ធសភា ខុទ្ទកាល័យថ្នាក់ដឹកនាំ គណៈកម្មការជំនាញ​ ស្ថាប័ន និងអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ ដើម្បីស្វែងយល់ពីតម្រូវការក្នុងការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពការងារ និង ជំនាញរបស់មន្រ្តីបុគ្គលិក​ក្នុងអគ្គលេខាធិការដ្ឋាន​​ព្រឹទ្ធសភា​ ព្រមទាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភា ។

ខ‑ភារកិច្ច

        ការិយាល័យទំនាក់ទំនងអតិថិជន មានភារកិច្ចដូចខាងក្រោម ៖

១‑   ទំនាក់ទំនងជាមួយគ្រប់អង្គភាពក្នុងស្ថាប័នព្រឹទ្ធសភា ដើម្បីស្វែងយល់ពីតម្រូវការអភិវឌ្ឍ​សមត្ថភាព និងជំនាញ
២‑   សិក្សា ស្រាវជ្រាវ និងកសាងបញ្ជីស្ទង់មតិសំរាប់ស្វែងយល់ពីតម្រូវការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាព​​របស់ស្ថាប័ន
៣‑   កំណត់អាទិភាព នៃតម្រូវការពង្រឹងសមត្ថភាពស្ថាប័ន
៤‑   សហការជាមួយគ្រប់អង្គភាព ដើម្បីស្វែងរកការឯកភាពរួម
៥‑   សហការជាមួយការិយាល័យនានាក្នុងនាយកដ្ឋាន ដើម្បីកសាងកម្មវិធី​បណ្តុះបណ្តាល និងអភិវឌ្ឍន៍សមត្ថភាពស្ថាប័ន
៦‑   ធ្វើរបាយការណ៌ពីតម្រូវការបណ្តុះបណ្តាលនៃអង្គភាពចំណុះអគ្គលេខាធិការ
៧‑   ផ្សព្វផ្សាយពីកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាល និងអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពស្ថាប័ន
៨‑   សម្របសម្រួលផ្តល់គ្រប់ព័ត៌មាន និងដោះស្រាយរាល់ចម្ងល់ ឬបញ្ហាផ្សេងៗ ជូនអតិថិជន
៩‑ ​​  រក្សាទំនាក់ទំនងល្អជានិច្ចជាមួយអតិថិជន
១០‑ រៀបចំរបាយការណ៌សកម្មភាព លទ្ធផលការងារទំនាក់ទំនងអតិថិជន និងលើកទិសដៅ    ការងារប្រចាំខែ ឆមាស និងឆ្នាំ
១១‑ ផ្តល់ព័ត៌មានពីកម្មវិធី និងសកម្មភាពការងារជាប្រចាំដល់ការិយាល័យរបៀប
១២‑សិក្សា និងវាយតម្លៃពីបំរែបំរួលនៃសេចក្តីត្រូវការរបស់អតិថិជន
១៣‑បំពេញការងារផ្សេងៗទៀត ដែលនាយកដ្ឋានប្រគល់ឲ្យ

 
កម្មវិធី Android និង IOS

download

iphone​ 
នីតិកាលទី៣
រដ្ឋសភាជាតិ
NEC
Asean
UNDP
ICT Global Centre
ICT Global Centre
Global Centre
for ICT in Parliament
IPU
AIPA
APF
PIC
Ireon Portal
KOICA
ICT with KIV
Supported Software
Other Software
ក្រុមជនបង្គោលប្រឆាំងអំពើពុករលួយ
1.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកក្នុងទម្រង់
2.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកលើស្រោមសំបុត្រ
3.សេចកី្តណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើ​ទម្រង់
4.សេចក្តីណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើស្រោម