22 | 02 | 2018 
ស្វែងរក
Main Menu
Senator
Organization
Web User Login
Social Network
AddThis Social Bookmark Button
Slide Show
Press Release
Commission News
ការិយាល័យបណ្តុះបណ្តាល
User Rating: / 1
PoorBest 
Thursday, 13 September 2012 10:40

ការិយាល័យបណ្តុះបណ្តាល

kim_sothea_010

ឈ្មោះ គឹម សុធា
មុខតំណែង ៖ ប្រធានការិយាល័យ
លេខទូរស័ព្ទ ៖ ០១៦ ៩២៣ ២៣៨
E-mail ៖..............................................

chin_moa_011

ឈ្មោះ ចិន ម៉ៅ
មុខតំណែង ៖ អនុប្រធានការិយាល័យ
លេខទូរស័ព្ទ ៖ .......................................
E-mail ៖....................................................

ក‑តួនាទី

ការិយាល័យបណ្តុះបណ្តាល មានតួនាទីរ៉ាប់រងការងាររៀបចំ​វគ្គ​បណ្តុះបណ្តាលធនធានមនុស្ស តាមដាន វិភាគ និងវាយតម្លៃពីលទ្ធផល ព្រមទាំង​​ ផលប៉ះពាល់​នៃ​វគ្គបណ្តុះបណ្តាល និងការចូលរួម​វគ្គបណ្តុះបណ្តាល ក្នុង និងក្រៅប្រទេសរបស់អគ្គលេខាធិការដ្ឋានព្រឹទ្ធសភា និងស្ថាប័នព្រឹទ្ធសភា។

៤.២‑ភារកិច្ច

ការិយាល័យបណ្តុះបណ្តាលមានភារកិច្ចដូចខាងក្រោម៖

១‑     ផ្តល់សេវារៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលអភិវឌ្ឍសមត្ថភាព និងជំនាញសំរាប់ព្រឹទ្ធសភា
២‑     ធ្វើលិខិតឧទ្ទេសនាមវគ្គបណ្តុះបណ្តាលនានា ក្នុងអគ្គលេខាធិការដ្ឋានព្រឹទ្ធសភា
៣‑    ចាត់ចែងរកគ្រូឧទ្ទេសនាមសម្រាប់វគ្គបណ្តុះបណ្តាល
៤‑     រៀបចំសិក្ខាសាលា ឬវេទិកា​ពិភាក្សាផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍ក្នុងការអភិវឌ្ឍ និងលើកកម្ពស់​សមត្ថភាពធនធានមនុស្ស
៥‑     គ្រប់គ្រង ចាត់ចែង និងតាមដានដំណើរការសកម្មភាពវគ្គបណ្តុះបណ្តាលនានា
៦‑     រៀបចំឯកសារស្ទង់មតិមុនពេលបណ្តុះបណ្តាល
៧‑     រៀបចំឯកសារវាយតម្លៃក្រោយការបណ្តុះបណ្តាល
៨‑     វិភាគពីលទ្ធផលនៃការវាយតម្លៃរបស់សិក្ខាកាម និងគ្រូឧទ្ទេសនាម
៩‑     លើកយោបល់ ឬយុទ្ធសាស្រ្ត ដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃការបណ្តុះបណ្តាល
១០‑   រៀនចំវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ការសិក្សា
១១‑  សហការជាមួយការិយាល័យនានាក្នុងនាយកដ្ឋាន ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មាន កម្មវិធី​បណ្តុះបណ្តាល និងយុទ្ធសាស្រ្តថ្មីៗ សំរាប់ការងារបណ្តុះបណ្តាល
១២‑    កសាងកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាល និងអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សរបស់ស្ថាប័ន
១៣‑  រៀបចំកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយគោលនយោបាយរបស់ស្ថាប័ន និងរបស់រដ្ឋាភិបាល
១៤‑  រៀបចំកសាងផែនការយុទ្ធសាស្រ្ត និងផែនការប្រតិបត្តិសម្រាប់បណ្តុះបណ្តាល​ធនធាន​មនុស្សរបស់ស្ថាប័ន
១៥‑  គ្រប់គ្រងទិន្នន័យ ស្ថិតិនៃការបណ្តុះបណ្តាល និងការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស
១៦‑  ធ្វើបញ្ជីសារពើភ័ណ្ឌកំរិតវប្បធម៌ សញ្ញាបត្រ និងជំនាញរបស់​មន្រ្តីរាជការ
១៧‑  រៀបចំបែបបទរដ្ឋបាលទាក់ទងនឹងការងារបណ្តុះបណ្តាលធនធាន​មនុស្ស
១៨‑  សំរង់វត្តមានការចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាល
១៩‑  សម្របសម្រួល និងត្រួតពិនិត្យកិច្ចការចុះធ្វើកម្មសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅស្ថាប័ន​​​ព្រឹទ្ធសភា​របស់​កម្មសិក្សាការី​ សិស្ស និសិ្សតទាំងក្នុង និងក្រៅប្រទេស
២០‑  ធ្វើរបាយការណ៌លទ្ធផលនៃវគ្គបណ្តុះបណ្តាល
២១‑  ធ្វើរបាយការណ៍សកម្មភាព លទ្ធផល និងទិសដៅការងារប្រចាំខែ ឆមាស និងឆ្នាំ
២២‑  បំពេញការងារផ្សេងៗទៀត ដែលនាយកដ្ឋានប្រគល់ឲ្យ ។


 
កម្មវិធី Android និង IOS

download

iphone​ 
នីតិកាលទី៣
National Assembly
NEC
Asean
UNDP
ICT Global Centre
ICT Global Centre
Global Centre
for ICT in Parliament
IPU
AIPA
APF
PIC
Ireon Portal
KOICA
ICT with KIV
Supported Software
Other Software
ក្រុមជនបង្គោលប្រឆាំងអំពើពុករលួយ
1.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកក្នុងទម្រង់
2.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកលើស្រោមសំបុត្រ
3.សេចកី្តណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើ​ទម្រង់
4.សេចក្តីណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើស្រោម