23 | 02 | 2017 
ស្វែងរក
មាតិកាសំខាន់ៗ
សមាជិកព្រឹទ្ធសភា
អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន
Web User Login
បណ្តាញសង្គម
AddThis Social Bookmark Button
Slide Show
ប្រកាសព័ត៌មាន
ព័ត៌មានថ្មីៗរបស់គណៈកម្មការ
នាយកដ្ឋានបណ្ណាល័យ
ការ​វាយ​តម្លៃ​ដោយ​អ្នកប្រើ: / 2
អន់ល្អ 
ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍ ទី13ខែ​កញ្ញាឆ្នាំ2012ម៉ោង10:09
នាយកដ្ឋានបណ្ណាល័យ
vannarith

ឈ្មោះ លោកស្រី កែវ វណ្ណារិទ្ធ
មុខតំណែង ប្រធាននាយកដ្ឋាន
លេខទូរស័ព្ទ០៨៩ ៧៧១ ៣៣៩

rothmuny sukhunthary nady library-1 library-2

ឈ្មោះ លោកស្រី លី រ័ត្នមុន្នី
មុខតំណែង៖អនុប្រធាននាយកដ្ឋាន
លេខទូរស័ព្ទ ០១២ ៣២១ ៧០៩

ឈ្មោះ កញ្ញា ច័ន្ទ សុគន្ធារី
មុខតំណែង៖អនុប្រធាននាយកដ្ឋាន
លេខទូរស័ព្ទ ០១១ ៦០០ ៩៧៣

ឈ្មោះ លោក ចាន់ ណាឌី
មុខតំណែង៖អនុប្រធាននាយកដ្ឋាន
លេខទូរស័ព្ទ ០១២ ៨៥៥ ៩២៧

ឈ្មោះ អ៊ឹង សំអាត
មុខតំណែងអនុប្រធាននាយកដ្ឋាន
លេខទួរស័ព្ទ ០១២ ៩៧៧ ៨៩៦

ឈ្មោះ ប៉ែន  ភារ៉ា
មុខតំណែងអនុប្រធាននាយកដ្ឋាន
លេខទួរស័ព្ទ ០១២ ៨៩១ ៣៧៨

ក.តួនាទី
បណ្ណាល័យ ជាអង្គភាពចំណុះអគ្គនាយកដ្ឋានព័ត៌មាន និងទំនាក់ទំនងសាធារណៈនៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានព្រឹទ្ធសភា ទទួលបន្ទុកផ្ដល់សេវាខាងឯកសារ ការស្រាវជ្រាវ ការគ្រប់គ្រងសៀវភៅ រៀបចំឯកសារ-សៀវភៅតាមប្រពន្ឋ័បច្ចេកទេស និង កិច្ចសហប្រតិបត្ដិការការងារបណ្ណាល័យ   ។    បណ្ណាល័យមានរចនាសម្ព័ន្ធជានាយកដ្ឋាន ដឹកនាំដោយប្រធានមួយរូប និងមានអនុប្រធាន ជាជំនួយការ។ បណ្ណាល័យចែកចេញជា៥ ការិយាល័យ ហើយការិយាល័យនីមួយៗដឹកនាំដោយប្រធានមួយរូប  និង មានអនុប្រធាន ជាជំនួយការ ។
ខ. ភារកិច្ច

-រ៉ាប់រងផ្ដល់សេវាឯកសារ ដល់សមាជិក-សមាជិកាព្រឹទ្ធសភា មន្ដ្រីអគ្គលេខាធិការដ្ឋាន និង សាធារណជនទូទៅ
-បំរើរាល់សំណូមពរនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់អគ្គលេខាធិការដ្ឋានព្រឹទ្ធសភា
-ប្រមូលផ្ដុំនូវរាល់ឯកសារដែលទាក់ទងនឹងការងារសភា វិស័យច្បាប់ ប្រវត្ដិសាស្ដ្រ និងឯកសារយោងផ្សេងៗ ដែលមានតំលៃសំរាប់បំរើឱ្យការស្រាវជ្រាវ
-បើកទូលាយក្នុងការតំកល់ទុកឯកសាររបស់ព្រឹទ្ធសភា និងឯកសារនានាដែលពិបាកស្វែងរក
-គ្រប់គ្រង និងរៀបចំកាតាឡុកអេឡិចត្រូនិច (e-catalogue) ទៅក្នុងប្រអប់ និង គេហទំព័រ (Website) របស់បណ្ណាល័យ
-គ្រប់គ្រងការថែរក្សាសៀវភៅតាមកាតាឡុកនៃបណ្ណាល័យទំនើប (e-library)
-ធានាការស្រាវជ្រាវឯកសារ-សៀវភៅតាមប្រពន្ឋ័បច្ចេកទេសនៃបណ្ណាល័យទំនើប
-រៀបចំអោយមានបណ្ណាគារសំរាប់បណ្ណាល័យ
-ប្រាស្រ័យទាក់ទងជាមួយដៃគូរជាតិ-អន្ដរជាតិ និងបណ្ណាល័យសភានានា ដើម្បីបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្ដិការលើការងារឯកសារ​សៀវភៅ សម្ភារ និងជំនួយបច្ចេកទេស បណ្ណាល័យ
-ណែនាំការរៀបចំធ្វើស្ថិតិឯកសារ និងសៀវភៅ ដើម្បីរៀបចំអោយបានត្រឹមត្រូវតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសនៃបណ្ណាល័យទំនើប
-កសាងផែនការយុទ្ធសាស្ដ្រ ផែនការប្រតិបត្ដិ និងផែនការថវិកាប្រចាំឆ្នាំរបស់បណ្ណាល័យ
-ស្រាវជ្រាវតាមបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗស្ដីពីវិធីសាស្ដ្រនៃការគ្រប់គ្រងបណ្ណាល័យរបស់ព្រឹទ្ឋសភា ដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ខ្លួនអោយកាន់តែប្រសើរឡើង
-កសាងឯកសារផ្សេងៗដែលស្រាវជ្រាវបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់បណ្ណាល័យនានា ដើម្បីតំកល់ក្នុងបណ្ណាល័យ
-លើកយោបល់អំពីការអភិវឌ្ឍបណ្ណាល័យ និងប្រមូលធនធានឯកសារអោយបានច្រើន ដើម្បីបំរើសេចក្ដីត្រូវការរបស់អតិថិជន
អនុវត្ដភារកិច្ចផ្សេងៗទៀត ដែលថ្នាក់ដឹកនាំអគ្គនាយកដ្ឋាន និងអគ្គលេខាធិការដ្ឋានប្រគល់អោយ ។ 

 
កម្មវិធី Android និង IOS

download

iphone​ 
នីតិកាលទី៣
រដ្ឋសភាជាតិ
NEC
Asean
UNDP
ICT Global Centre
ICT Global Centre
Global Centre
for ICT in Parliament
IPU
AIPA
APF
PIC
Ireon Portal
KOICA
ICT with KIV
Supported Software
Other Software
ក្រុមជនបង្គោលប្រឆាំងអំពើពុករលួយ
1.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកក្នុងទម្រង់
2.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកលើស្រោមសំបុត្រ
3.សេចកី្តណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើ​ទម្រង់
4.សេចក្តីណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើស្រោម