20 | 02 | 2017 
ស្វែងរក
មាតិកាសំខាន់ៗ
សមាជិកព្រឹទ្ធសភា
អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន
Web User Login
បណ្តាញសង្គម
AddThis Social Bookmark Button
Slide Show
ប្រកាសព័ត៌មាន
ព័ត៌មានថ្មីៗរបស់គណៈកម្មការ
ការិយាល័យស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍
ការ​វាយ​តម្លៃ​ដោយ​អ្នកប្រើ: / 1
អន់ល្អ 
ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍ ទី13ខែ​កញ្ញាឆ្នាំ2012ម៉ោង10:03

ការិយាល័យស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍

ly_leakhhena_006

ឈ្មោះ លី លក្ខិណា
មុខតំណែង ៖ ប្រធានការិយាល័យ
លេខទូរស័ព្ទ ៖ ០១៦ ២៤៣ ២២៣
E-mail ៖...........................................

ky_laroth_007

ឈ្មោះ គី ឡារ័ត្ន
មុខតំណែង ៖ អនុប្រធានការិយាល័យ
លេខទូរស័ព្ទ ៖ ០១២ ៥៣២ ២២៣
E-mail ៖ .....................................................

ក‑តួនាទី

ការិយាល័យស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍មានតួនាទីសិក្សាស្រាវជ្រាវរកវិធីសាស្រ្ត និងបច្ចេកទេស ប្រសើរថ្មីៗនៃការអភិវឌ្ឍ​ធនធានមនុស្សពីការវិវត្តបែបបទបំពេញការងារ ការវិវត្តនៃចំណេះដឹង និង​បទពិសោធន៍ថ្មីៗ ក្នុងការរៀបចចំគោលនយោបាយ​អភិវឌ្ឍ​ធនធាន​មនុស្ស​ ការជ្រើសរើស និង​ការបណ្តុះបណ្តាលគ្រូបង្គោល ។ ផ្សព្វផ្សាយពីលទ្ធផលនៃការងារស្រាវជ្រាវ និងចូលរួមផ្តល់យោបល់​លើការកសាងគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស និងពង្រឹងសមត្ថភាពស្ថាប័ន ។

២.២‑ភារកិច្ច

ការិយាល័យស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍មានភារកិច្ចដូចខាងក្រោម៖

១‑   ស្រាវជ្រាវពីវិធីសាស្រ្ត នៃការបង្រៀនប្រសើរថ្មី
២‑   អភិវឌ្ឍវិធីសាស្រ្តបង្រៀនឲ្យស្របទៅនឹងបរិបទ នៃខ្លឹមសារបង្រៀន និងសិក្ខាកាម
៣‑  ស្រាវជ្រាវពីការវិវត្តថ្មីៗ នៃបែបបទបំពេញការងារ និងចំណេះដឹងថ្មីពិសេសទាក់ទងនឹង ការងារសភា
៤‑   ស្រាវជ្រាវពីវិធីសាស្រ្តវាយតម្លៃការបំពេញការងារ និងលទ្ធផលការងាររបស់មន្រ្តី បុគ្គ លិក
៥‑   អភិវឌ្ឍឯកសារសម្រាប់វាយតម្លៃការងាររបស់មន្រ្តីបុគ្គលិក
៦‑   ផ្សព្វផ្សាយលទ្ធផលស្រាវជ្រាវ នៃការវិវត្តបែបបទបំពេញការងារ និងចំណេះដឹងថ្មីមាន ប្រយោជន៍ក្នុងការលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពការងារ
៧‑  ស្រាវជ្រាវពីគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស និងការពង្រឹងសមត្ថភាពស្ថាប័ន របស់សភានានា
៨‑   វិភាគ និងផ្តល់យោបល់លើការងារកសាងគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស និង ពង្រឹងសមត្ថភាពស្ថាប័ន
៩‑   រៀបចំជ្រើសរើស និងបណ្តុះបណ្តាលគ្រូបង្គោលសំរាប់ស្ថាប័ន
១០‑     រៀបចំរបាយការណ៍សកម្មភាព លទ្ធផល និងលើកទិសដៅនការងារប្រចាំខែ ឆមាស​ និងឆ្នាំ
១១‑     បំពេញការងារផ្សេងៗទៀត ដែលនាយកដ្ឋានប្រគល់ឲ្យ ។

 
កម្មវិធី Android និង IOS

download

iphone​ 
នីតិកាលទី៣
រដ្ឋសភាជាតិ
NEC
Asean
UNDP
ICT Global Centre
ICT Global Centre
Global Centre
for ICT in Parliament
IPU
AIPA
APF
PIC
Ireon Portal
KOICA
ICT with KIV
Supported Software
Other Software
ក្រុមជនបង្គោលប្រឆាំងអំពើពុករលួយ
1.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកក្នុងទម្រង់
2.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកលើស្រោមសំបុត្រ
3.សេចកី្តណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើ​ទម្រង់
4.សេចក្តីណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើស្រោម