23 | 02 | 2017 
ស្វែងរក
មាតិកាសំខាន់ៗ
សមាជិកព្រឹទ្ធសភា
អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន
Web User Login
បណ្តាញសង្គម
AddThis Social Bookmark Button
Slide Show
ប្រកាសព័ត៌មាន
ព័ត៌មានថ្មីៗរបស់គណៈកម្មការ
ការិយាល័យរបៀប
ការ​វាយ​តម្លៃ​ដោយ​អ្នកប្រើ: / 1
អន់ល្អ 
ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍ ទី13ខែ​កញ្ញាឆ្នាំ2012ម៉ោង09:42

ការិយាល័យរបៀប

mey_kongkea_004

ឈ្មោះ ម៉ី គង្គា
មុខតំណែង ប្រធានការិយាល័យ
លេខទួរស័ព្ទ  ០៧៧ ៤២១ ៤១២

ក‑តួនាទី

ការិយាល័យរបៀប មានតួនាទីធ្វើជាសេនាធិការទទួលបន្ទុកការងាររដ្ឋបាល និងលេខាធិការ របស់នាយកដ្ឋាន ក្នុងការគ្រប់គ្រងឯកសារ គ្រប់គ្រងធនធាន​មនុស្ស សម្ភារ ធ្វើផែនការ និងវាយតម្លៃ ដើម្បី​ធានា​និរន្តរភាពការងារ ​​ភាពសុខដុម និងលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាព​​ការងារ​របស់នាយកដ្ឋាន។

ខ‑ភារកិច្ច

ការិយាល័យរបៀបមានភារកិច្ចដូចខាងក្រោម ៖
១-គ្រប់គ្រងរាល់ឯកសារចេញ‑ចូលរបស់នាយកដ្ឋាន
២- ធានានូវការលំហូរព័ត៌មានរបស់នាយកដ្ឋាន
៣- គ្រប់គ្រងវិន័យការងាររបស់នាយកដ្ឋាន
៤‑ គ្រប់គ្រងព័ត៌មានបុគ្គលិក កំរិតវប្បធ៌ម ជំនាញ និងស្ថិតិរបស់មន្ដ្រីបុគ្គលិកក្នុងនាយកដ្ឋាន
៥‑ គ្រប់គ្រងស្ថិតិការងាររបស់នាយកដ្ឋាន
៦‑ គ្រប់គ្រងមធ្យោបាយ និងសម្ភាររបស់នាយកដ្ឋាន
៧‑ ធ្វើសារពើភ័ណ្ឌធនធានមនុស្ស និងសម្ភារ
៨‑វាយតម្លៃពីលទ្ធផលការងាររបស់មន្ត្រីបុគ្គលិករបស់នាយកដ្ឋាន
៩‑ ធ្វើកំណត់បង្ហាញ និងលើកយោបល់លើការងាររដ្ឋបាល សំរាប់ថ្នាក់ដឹកនាំនាយកដ្ឋាន
១០‑រៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្រ្ត ផែនការប្រតិបត្តិ ផែនការតម្រូវការមធ្យោបាយ សម្ភារ ថវិកា និង​កម្មវិធី​ការងាររបស់​នាយកដ្ឋាន
១១-សហការ និងប្រមូលគ្រប់ព័ត៌មាន សកម្មភាពការងាររបស់ថ្នាក់ដឹកនាំនាយកដ្ឋាន និង ការិយាល័យចំណុះនាយកដ្ឋាន
១២- រៀបចំរបាយការណ៍បូកសរុបសកម្មភាព លទ្ធផលការងារ ការអនុវត្តវិន័យ និងលើកទិសដៅ ការងាររបស់នាយកដ្ឋានប្រចាំខែ ឆមាស និងឆ្នាំ
១៣-កសាងកម្មវិធីការងាររបស់នាយកដ្ឋានប្រចាំសប្តាហ៍ ខែ
១៤-ធ្វើកំណត់ហេតុប្រជុំរបស់នាយកដ្ឋាន
១៥-រៀបចំវាយតម្លៃពីការអនុវត្តផែនការប្រតិបត្តិ និងផែនការយុទ្ធសាស្រ្តរបស់នាយកដ្ឋាន
១៦-ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពឯកសារការងារផ្សេងៗ និងផែនការរបស់នាយកដ្ឋាន
១៧-រ៉ាប់រងការងារផ្សព្វផ្សាយ និងការប្រាស្រ័យឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានក្នុង និងក្រៅ​នាយកដ្ឋាន​
១៨‑បំពេញការងារផ្សេងៗទៀត ដែលនាយកដ្ឋានប្រគល់ឱ្យ ។


 
កម្មវិធី Android និង IOS

download

iphone​ 
នីតិកាលទី៣
រដ្ឋសភាជាតិ
NEC
Asean
UNDP
ICT Global Centre
ICT Global Centre
Global Centre
for ICT in Parliament
IPU
AIPA
APF
PIC
Ireon Portal
KOICA
ICT with KIV
Supported Software
Other Software
ក្រុមជនបង្គោលប្រឆាំងអំពើពុករលួយ
1.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកក្នុងទម្រង់
2.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកលើស្រោមសំបុត្រ
3.សេចកី្តណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើ​ទម្រង់
4.សេចក្តីណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើស្រោម