19 | 02 | 2018 
ស្វែងរក
Main Menu
Senator
Organization
Web User Login
Social Network
AddThis Social Bookmark Button
Slide Show
Press Release
Commission News
ការិយាល័យគេហទំព័រ
User Rating: / 0
PoorBest 
Tuesday, 11 September 2012 16:33
ការិយាល័យគេហទំព័រ

somuern

លោក ឆោម សំអឿន
ប្រធានការិយាល័យ
លេខទូរស័ព្ទ(855)12 515 057

ក-តួនាទី

ការិយាល័យគេហទំព័រទទួលខុសត្រូវគ្រប់គ្រង​ រៀបចំ និងសម្របសម្រួលការងារពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗរបស់គេហទំព័រផ្ទៃក្នុង និងគេហទំព័រសាធារណៈ របស់ស្ថាប័ន ដើម្បីអោយចរន្តលំហូព័ត៌មានកាន់តែឆាប់រហ័ស និងមានប្រសិទ្ធភាពសំរាប់អតិថិនរបស់ស្ថាប័ន និងសាធារណជន។

ខ-ភារកិច្ច

១-  រៀបចំគ្រប់គ្រងគេហទំព័រសាធារណៈ និងផែ្ទក្នុងរបស់ស្ថាប័ន

២-  ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព​សិក្សាស្រាវជ្រាវកម្មវិធី និងអភិវឌ្ឍន៍គេហទំព័រ

៣- សហការត្រួតពិនិត្យលើការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានក្នុងគេហទំព័ររបស់ស្ថាប័ន

៤- រក្សា និងការពារឯកសារចាស់ៗរបស់គេហទំព័រ(Backup)

៥- សហការជាមួយការិយាល័យជំនាញចំនុះអោយនាយកដ្ឋានព័ត៌មានវិទ្យាលើការបណ្តុះបណ្តាលមន្រ្តីលើជំនាញព័ត៌មានវិទ្យា

៦- បំពេញការងារផ្សេងទៀតដែលថ្នាក់ដឹកនាំតាមឋានានុក្រមប្រគល់អោយ

 
កម្មវិធី Android និង IOS

download

iphone​ 
នីតិកាលទី៣
National Assembly
NEC
Asean
UNDP
ICT Global Centre
ICT Global Centre
Global Centre
for ICT in Parliament
IPU
AIPA
APF
PIC
Ireon Portal
KOICA
ICT with KIV
Supported Software
Other Software
ក្រុមជនបង្គោលប្រឆាំងអំពើពុករលួយ
1.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកក្នុងទម្រង់
2.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកលើស្រោមសំបុត្រ
3.សេចកី្តណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើ​ទម្រង់
4.សេចក្តីណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើស្រោម