20 | 02 | 2017 
ស្វែងរក
មាតិកាសំខាន់ៗ
សមាជិកព្រឹទ្ធសភា
អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន
Web User Login
បណ្តាញសង្គម
AddThis Social Bookmark Button
Slide Show
ប្រកាសព័ត៌មាន
ព័ត៌មានថ្មីៗរបស់គណៈកម្មការ
ការិយាល័យបច្ចេកទេស
ការ​វាយ​តម្លៃ​ដោយ​អ្នកប្រើ: / 1
អន់ល្អ 
ថ្ងៃច័ន្ទ ទី10ខែ​កញ្ញាឆ្នាំ2012ម៉ោង09:31

ការិយាល័យបច្ចេកទេស

chendamuny

លោកស្រី យស ចិន្ដាមុន្នី
មុខតំណែង ប្រធានការិយាល័យ
លេខទូរស័ព្ទ 012 762 033

ngem

លោក សាន់ ងីម
មុខតំណែង អនុប្រធានការិយាល័យ
លេខទូរស័ព្ទ 012 475 766

ក.តួនាទី
ការិយាល័យបច្ចេកទេស ជាការិយាល័យជំនាញក្នុងការផ្ដល់សេវាស្រាវជ្រាវឯកសារ-សៀវភៅតាមកាតាឡុកអេឡិចត្រូនិច ជូនសមាជិក សមាជិកាព្រឹទ្ធសភា មន្ដ្រីអគ្គលេខាធិការដ្ឋាននិងសាធារណជន ។
ខ.ភារកិច្ច

-ផ្ដល់សេវាព័ត៍មាន និងការស្រាវជ្រាវតាមលក្ខណៈបច្ចេកវិទ្យា ដើម្បីដាក់ជូនសាធារណជនស្រាវជ្រាវបានរហ័ស
-គ្រប់គ្រង និងថតបញ្ចូលទិន្នន័យលេខកូដ e-catalogue ចូលក្នុងកុំព្យូទ័រ និងផ្សព្វផ្សាយតាមគេហទំព័រ (Website) បណ្ណាល័យព្រឹទ្ឋសភា
-រៀបចំបច្ចុប្បន្នភាព និងសារពើភណ្ឌ័ឯកសារ សៀវភៅ ទៅតាមឆ្នាំកំណត់នៃ e-catalogue តាមលក្ខណៈបច្ចេកទេស
-ផ្ដល់ និងផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាន ព្រមទាំងស្រាវជ្រាវ និងចងក្រង ឯកសារ-សៀវភៅ ពី  Internet ស្ដីពីបណ្ណាល័យជូនសាធារណជន
-ថែរក្សា និងរៀបចំតាមលំដាប់ឯកសារ (soft-copy) តាមជំនាញ ដើម្បីងាយស្រួលស្វែងរកអោយបានរហ័ស
-លើកផែនការចំណាយជាតំរូវការជាក់ស្ដែងរបស់ការិយាល័យ
-សិក្សាស្រាវជ្រាវ និងរៀបចំឯកសារពីបច្ចេកវិទ្យាថ្មី ដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍បច្ចេកទេសបណ្ណាល័យ
-ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពសារពើភណ្ឌ័ឯកសារ-សៀវភៅ ព្រមទាំងទិន្នន័យចូលក្នុងម៉ាស៊ីនផ្ទុកឯកសារ ដើម្បីចៀសវាងការបាត់បង់ឬក៏មេរោគបំផ្លាញ ឯកសារដោយប្រការណាមួយ
-រៀបចំរបាយការណ៍ស្ដីពីឯកសារ-សៀវភៅដែលទទួលបានច្បាស់លាស់ និងរក្សាទុកអោយបានគង់វង្សនូវទិន្នន័យទាំងអស់
-បំពេញការងារផ្សេងៗទៀត  តាមការណែនាំរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំនាយកដ្ឋាន ។

 
កម្មវិធី Android និង IOS

download

iphone​ 
នីតិកាលទី៣
រដ្ឋសភាជាតិ
NEC
Asean
UNDP
ICT Global Centre
ICT Global Centre
Global Centre
for ICT in Parliament
IPU
AIPA
APF
PIC
Ireon Portal
KOICA
ICT with KIV
Supported Software
Other Software
ក្រុមជនបង្គោលប្រឆាំងអំពើពុករលួយ
1.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកក្នុងទម្រង់
2.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកលើស្រោមសំបុត្រ
3.សេចកី្តណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើ​ទម្រង់
4.សេចក្តីណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើស្រោម