20 | 02 | 2017 
ស្វែងរក
មាតិកាសំខាន់ៗ
សមាជិកព្រឹទ្ធសភា
អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន
Web User Login
បណ្តាញសង្គម
AddThis Social Bookmark Button
Slide Show
ប្រកាសព័ត៌មាន
ព័ត៌មានថ្មីៗរបស់គណៈកម្មការ
នីតិវិធីធ្វើច្បាប់
ការ​វាយ​តម្លៃ​ដោយ​អ្នកប្រើ: / 57
អន់ល្អ 
ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍ ទី17ខែ​មីនាឆ្នាំ2011ម៉ោង08:47

នីតិវិធីពិនិត្យ និងឱ្យយោបល់លើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ ឬសេចក្តីស្នើច្បាប់ ឬបញ្ហាទាំងពួង

បញ្ញតិ្តជាមូលដ្ឋាន ៖
-រដ្ឋធម្មនុញ្ញ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា (មាត្រា១១៣ថ្មី)
-សេចក្ដីសំរេចលេខ ០៣៦ /០០២/២០០០ កបធ-ច ចុះថ្ងៃទី១៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០០០ របស់ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ
-បទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងព្រឹទ្ធសភា

ចំណុចគន្លឹះ

-    លើការដ្ឋានកសាងច្បាប់ រដ្ឋសភា និងព្រឹទ្ធសភាដើរតួនាទីបំពេញអោយគ្នាទៅវិញទៅ មក ដែលមានចរិតជាប្រព័ន្ធការងារបន្តគ្នា ដោយពុំជាន់ការងារគ្នា ឫដោយប្រកួតប្រជែង រវាងគ្នាឡើយជាអាទិ៍៖
​    ១.     រដ្ធសភារ៉ាប់រងតួនាទីពាក់ព័ន្ធនឹងដំណើរផលិតកម្មច្បាប់ ( Production ) ។
    ២.    ព្រឹទ្ធសភាបន្តការងារពីរដ្ធសភា គឺការងារត្រួតពិនិត្យគុណភាពនៃផលិតផល (ច្បាប់) ដែលរដ្ធសភាបានអនុម័ត ។
-    ការងារផលិតកម្ម និងការងារត្រួតពិនិត្យគុណភាពផលិតផលគឺជាការងារសារវ័ន្ត នៃ ដំណើរការកសាងច្បាប់ ( ផលិតកម្ម )

d_1


 
កម្មវិធី Android និង IOS

download

iphone​ 
នីតិកាលទី៣
រដ្ឋសភាជាតិ
NEC
Asean
UNDP
ICT Global Centre
ICT Global Centre
Global Centre
for ICT in Parliament
IPU
AIPA
APF
PIC
Ireon Portal
KOICA
ICT with KIV
Supported Software
Other Software
ក្រុមជនបង្គោលប្រឆាំងអំពើពុករលួយ
1.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកក្នុងទម្រង់
2.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកលើស្រោមសំបុត្រ
3.សេចកី្តណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើ​ទម្រង់
4.សេចក្តីណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើស្រោម