20 | 02 | 2018 
ស្វែងរក
Main Menu
Senator
Organization
Web User Login
Social Network
AddThis Social Bookmark Button
Slide Show
Press Release
Commission News
Administrator Office
User Rating: / 2
PoorBest 
Tuesday, 28 August 2012 16:20
ការិយាល័យរបៀប

thavy

ឈ្មោះ ចាប ធាវី
មុខតំណែង ប្រធានការិយាល័យ
លេខទូរស័ព្ទ 070 898 786
E-mail:   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

dany

ឈ្មោះ ញ៉ែម ដានី
មុខតំណែង អនុប្រធានការិយាល័យ
លេខទូរស័ព្ទ 012 303 071
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it          

ក.តួនាទី
ការិយាល័យរបៀបជាការិយាល័យស្នូលរបស់បណ្ណាល័យមានតួនាទីគ្រប់គ្រងលិខិតបទដ្ឋាននិងទំនាក់ទំនងទូទៅដើម្បីជួយសំរួលដល់ការងារ
រដ្ឋបាលក្នុងបណ្ណាល័យអោយ    មានភាពរលូន ។
ខ.ភារកិច្ច
-គ្រប់គ្រងលិខិតបទដ្ឋាន ការឆ្លើយឆ្លងតាមលិខិតផ្សេងៗ  និងចុះបញ្ជីសៀវភៅ ឬឯកសារចេញ-ចូលនានា
-គ្រប់គ្រងមន្ដ្រីរាជការ និងចាត់ចែងផែនការបណ្ដុះបណ្ដាល ដោយសហការជាមួយគ្រប់ការិយាល័យក្នុងបណ្ណាល័យ
-រ៉ាប់រងទំនាក់ទំនងជាមួយអង្គភាពដទៃទៀត
-គ្រប់គ្រងរបៀបរបបការងារ និងថែទាំទ្រព្យសម្បត្ដិនៅក្នុងបណ្ណាល័យ
-ដោះស្រាយការផ្គត់ផ្គង់ផ្សេងៗ ជាសេចក្ដីត្រូវការរបស់បណ្ណាល័យ
-បូកសរុបផែនការប្រតិបត្ដិ ផែនការយុទ្ធសាស្ដ្រ ផែនការថវិកាកម្មវិធីការងារ និងរៀបចំរបាយការណ៍ប្រចាំខែ ត្រីមាស ឆមាស និងប្រចាំឆ្នាំ    របស់បណ្ណាល័យ
-លើកផែនការចំណាយជាតំរូវការជាក់ស្ដែងរបស់ការិយាល័យ
-រៀបចំការប្រជុំរបស់អង្គភាព និងធ្វើរបាយការណ៍
-កសាងទំនាក់ទំនងសាធារណៈរបស់បណ្ណាល័យ និងបង្កភាពងាយស្រួលសំរាប់អ្នកអានទូទៅ និងសមាជិកបណ្ណាល័យ
-បំពេញការងារផ្សេងៗទៀត តាមការណែនាំរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំនាយកដ្ឋាន

 
កម្មវិធី Android និង IOS

download

iphone​ 
នីតិកាលទី៣
National Assembly
NEC
Asean
UNDP
ICT Global Centre
ICT Global Centre
Global Centre
for ICT in Parliament
IPU
AIPA
APF
PIC
Ireon Portal
KOICA
ICT with KIV
Supported Software
Other Software
ក្រុមជនបង្គោលប្រឆាំងអំពើពុករលួយ
1.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកក្នុងទម្រង់
2.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកលើស្រោមសំបុត្រ
3.សេចកី្តណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើ​ទម្រង់
4.សេចក្តីណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើស្រោម