24 | 01 | 2018 
ស្វែងរក
Main Menu
Senator
Organization
Web User Login
Social Network
AddThis Social Bookmark Button
Slide Show
Press Release
Commission News
Brief History
Note des utilisateurs: / 38
MauvaisTrès bien 
Mardi, 04 Janvier 2011 10:41

Historique

Après les élections générales en mai 1993, élections qui se sont déroulées sous les auspices de l’APRONUC (Autorité provisoire des Nations Unies au Cambodge) ou UNTAC en anglais, l’Assemblée constituante avait été créée le 14 mars 1993 sous la haute bienveillance de Sa Majesté le Roi Norodom Sihanouk, Père de la réconciliation nationale et président du Conseil suprême de la Nation (CSN).

Le 30 mars 1993, l’Assemblée constituante avait élaboré un projet de la constitution du Royaume du Cambodge, constitution qui l’a mis en un Royaume à la monarchie constitutionnelle avec un gouvernement à régime de démocratie parlementaire.

Tandis que le Sénat a vu le jour grâce aux réunions entre les hauts dirigeants des deux grands partis politiques (le parti du peuple cambodgien (PPC) et le parti royaliste (FUNCINPEC) tenues au Palais royal les 12-13 novembre 1998 sous la haute présidence de Sa Majesté le Roi Norodom Sihanouk afin de mettre fin à la crise politique dans le but de promouvoir la réconciliation nationale et de renforcer la stabilité politique du pays. Donc la Deuxième Chambre est née après la révision constitutionnelle en 1998 et sa première session s’ouvre au mois de mars 1999. Depuis, le Parlement cambodgien devient  bicamériste. Sa création constitue un  évènement politique très important dans l’histoire du Cambodge reflétant ainsi de l’instauration de l’état de droit et de la démocratie pluraliste.

Les sénateurs de la première législature sont au nombre de soixante-et-un, tous sont nommés,  soit la moitié de celui de l’Assemblée nationale et Samdech CHEA SIM, du PPC devient le premier Président du nouveau Sénat. A sa première phase, cette Chambre n’a pas d’identité réelle pour sa représentation. C’était l’étape du commencement.

Il faut à rappeler que le Sénat ou la Deuxième Chambre existe au Cambodge depuis 1947, où à l’époque, on l’appelle le Conseil du Royaume et à partir de 1970 à 1975, le Sénat.

A la deuxième législature, presque la totalité des sénateurs sont élus au suffrage universel indirect par les conseillers communaux et les députés en fonction, à l’exception de deux sénateurs qui sont nommés par le Roi et tandis que deux autres sont choisis par l’Assemblée nationale. Comme les sénateurs du PPC ont dominé le suffrage, le Président CHEA SIM est reconduit à son poste du président du Sénat, Son Altesse Sisowath CHIVANMONIRAK du FUNCINPEC au poste du premier vice-président et Son Excellence  TEP Ngorn du PPC, deuxième Vice-président. Parmi les 61 sénateurs, il existe 8 femmes.

Les sénateurs de la deuxième législature exercent leur fonction comme représentants des collectivités territoriales et la nation khmère tout entière, puisqu’ils défendent les intérêts de la base et veillent à l’application de la politique de la décentralisation et de déconcentration du Gouvernement. En plus, la loi du Congrès parlementaire lui a valu comme institution égale à celle de l’Assemblée nationale puisqu’elle a prévu que les sénateurs et les députés se réunissent pour régler les problèmes importants de la nation.

Notons qu’après dix années de son fonctionnement, le Sénat a procédé à son auto-évaluation selon les critères fixés par l’Union interparlementaire. A partir de cette base, notre Institution pourrait enregistrer de nombreuses réalisations, allant du travail parlementaire jusqu’aux infrastructures. Nous avons trouvé également des points faibles qui suscitent d’être améliorés : le soutien du travail des commissions, les ressources humaines etc...

Le Sénat cambodgien a fait son intégration régionale et mondiale par l’adhésion comme membre de l’AIPA, l’APF, l’UIP ect...et tend la main à des fins de coopération avec plusieurs Parlements solidement expérimentés, mais il  reste encore beaucoup à faire pour atteindre le niveau du standard d’un Parlement démocratique. Le 29 janvier 2012 auront lieu les élections sénatoriales de la 3è législature.

 
កម្មវិធី Android និង IOS

download

iphone​ 
នីតិកាលទី៣
National Assembly
NEC
Asean
UNDP
ICT Global Centre
ICT Global Centre
Global Centre
for ICT in Parliament
IPU
AIPA
APF
PIC
Ireon Portal
KOICA
ICT with KIV
Supported Software
Other Software
ក្រុមជនបង្គោលប្រឆាំងអំពើពុករលួយ
1.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកក្នុងទម្រង់
2.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកលើស្រោមសំបុត្រ
3.សេចកី្តណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើ​ទម្រង់
4.សេចក្តីណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើស្រោម