24 | 01 | 2018 
ស្វែងរក
Main Menu
Senator
Organization
Web User Login
Social Network
AddThis Social Bookmark Button
Slide Show
Press Release
Commission News
4th Commission
Note des utilisateurs: / 5
MauvaisTrès bien 
Lundi, 18 Octobre 2010 10:43

The commission on Interior, National Defense, Relation with the National Assembly and Senate, Inspection, and Public Function can be called “Fourth Commission, and with the abbreviated acronym as “C4””

The commission on Interior, National Defense, Relation with the National Assembly and Senate, Inspection, and Public Function, shall assume the role of service provider to the Permanent Committee and the senate. The issues that fall under its jurisdiction which shall be based on the Constitution of the Kingdom of Cambodia, the Internal Regulations of the senate and other law in force, which include:

  • Assistance in the coordination and cooperation with competent authorities of the National Assembly and the Royal Government.
  • Assistance in public consultation with civil society, local and international circles as needed.
  • Cooperate with other commissions of the senate, senators, and the general secretariat, so that it can achieve the role of service provider to the Permanent Committee of the Senate.

The commission on Interior, National Defense, Relation with the National Assembly and Senate, Inspection, and Public Function shall assume its duties under its jurisdiction:

  • Review, make recommendations on the bills or issues, and request the Permanent Committee to follow its opinion on whether to consider the bill in the emergency case, to agree, to disagree or proceed with amendment.
  • Report to the Permanent Committee on the result of domestic and international visits on various issues, or the audit of individual who has enjoyed high status.
  • Conduct regular legislature oversight and report to the Permanent Committee the good compliance or loopholes and make recommendations for adjustment.

The quorum of the commission shall be more than half of the number of all members in the commission. Any decision by the commission shall be made by an absolute majority vote of all members.

(Referred to book title “Role, duties and Competence of the senate commissions”)

 
កម្មវិធី Android និង IOS

download

iphone​ 
នីតិកាលទី៣
National Assembly
NEC
Asean
UNDP
ICT Global Centre
ICT Global Centre
Global Centre
for ICT in Parliament
IPU
AIPA
APF
PIC
Ireon Portal
KOICA
ICT with KIV
Supported Software
Other Software
ក្រុមជនបង្គោលប្រឆាំងអំពើពុករលួយ
1.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកក្នុងទម្រង់
2.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកលើស្រោមសំបុត្រ
3.សេចកី្តណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើ​ទម្រង់
4.សេចក្តីណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើស្រោម