24 | 01 | 2018 
ស្វែងរក
មាតិកាសំខាន់ៗ
សមាជិកព្រឹទ្ធសភា
អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន
Web User Login
បណ្តាញសង្គម
AddThis Social Bookmark Button
Slide Show
ប្រកាសព័ត៌មាន
ព័ត៌មានថ្មីៗរបស់គណៈកម្មការ
chapter4/ផលប្រយោជន៍
ការ​វាយ​តម្លៃ​ដោយ​អ្នកប្រើ: / 1
អន់ល្អ 
ថ្ងៃអង្គារ ទី05ខែ​តុលាឆ្នាំ2010ម៉ោង10:53

ជំពូកទី៤

ផលប្រយោជន៍


 

ប្រការ៣២

          អ្នករាជការដែលស្ថិតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអ្នករាជការនៃក្រុមនីតិប្បញ្ញត្តិ ត្រូវបានទទួលបៀវត្ស-មូលដ្ឋាន និងប្រាក់បំណាច់ផ្សេងៗទៅតាមក្របខ័ណ្ឌ និងឋានៈតួនាទីដឹកនាំពិតប្រាកដ​ នៃអ្នករាជ-ការនោះ។

          ប្រាក់បំណាច់ផ្សេងៗរួមមាន៖

                   -ប្រាក់បំណាច់មុខងារ

                   -ប្រាក់បំណាច់ជីវភាព

                   -ប្រាក់បំណាច់ទទួលខុសត្រូវ

                   -ប្រាក់សង្គមកិច្ច

                   -ប្រាក់ហានិភ័យ និងប្រាក់វិភាជន៍គ្រួសារ និងការឧបត្ថម្ភផ្សេងៗតាមគោលការណ៍​

កំណត់  របស់គណៈកម្មាធិការអចិន្រ្តៃយ៍នៃព្រឹទ្ធសភា

ប្រការ៣៣

          បៀវត្សរបស់កម្មសិក្សាការី ត្រូវបានកាត់ទុកសម្រាប់ប្រាក់សោធននិវត្តន៍។ បើសិនជាកម្ម-សិក្សាការីមិនត្រូវបានតាំងស៊ប់ទេ ប្រាក់ដែលបានកាត់ទុកសម្រាប់សោធននិវត្តន៍ ត្រូវបានបង្វិលសង សាមីជនវិញទាំងអស់។

          ក្នុងរយៈពេលកម្មសិក្សានេះ កម្មសិក្សាការីដែលជ្រើសរើសចេញពីសិស្ស និស្សិត មិនត្រូវបាន ផ្តល់ប្រាក់បំណាច់មុខងារ និងប្រាក់វិភាជន៍គ្រួសារទេ។

          មន្រ្តីដែលបំរើការងារផ្ទាល់នឹងប្រធានស្ថាប័ន ទទួលបាននូវបៀវត្សជាធម្មតា តែគ្មានសិទ្ធិទទួល ប្រាក់សោធននិវត្តន៍ទេ ហើយបញ្ចប់មុខតំណែងរបស់ខ្លួនតាមអាណត្តិរបស់ប្រធានស្ថាប័ន។

          មន្រ្តីជាប់កិច្ចសន្យា ទទួលប្រាក់ឧបត្ថម្ភតាមការកំណត់នៃកិច្ចសន្យា ដែលមានរយៈពេលយូរ បំផុតមួយឆ្នាំ។

ប្រការ៣៤

          អ្នករាជការអាចសុំប្រឡងដើម្បីប្តូរក្របខ័ណ្ឌពីទាបទៅខ្ពស់បាន កាលណាសាមីជនមានសញ្ញា-ប័ត្រខ្ពស់ជាងមុន។ ក្នុងករណីដែលប្រឡងជាប់ អ្នករាជការចាស់នោះ ត្រូវទទួលបៀវត្សយ៉ាងតិចស្មើ ឬខ្ពស់បន្ទាប់ពីសន្ទស្សន៍បៀវត្សមុន។

          អ្នករាជការកម្មសិក្សាដែលទើបប្រឡងជ្រើសរើសថ្មី ត្រូវបានផ្តល់សន្ទស្សន៍បៀវត្សក្នុងថ្នាក់ទី ១៤ នៃឋានន្តរសក្តិទី៣ របស់ក្របខ័ណ្ឌនីមួយៗ។

ប្រការ៣៥

          អ្នករាជការដែលឈប់សម្រាកតាមបទប្បញ្ញត្តិ នៃច្បាប់ស្តីពីលក្ខន្តិកៈមន្រ្តីរាជការនៃក្រុមនីតិ-ប្បញ្ញត្តិ​ និងបទប្បញ្ញត្តិផ្សេងៗ ដែលនៅជាធរមាន និងអ្នករាជការដែលចាត់អោយទៅរៀនវគ្គ បណ្តុះបណ្តាល បំពាក់បំប៉នវិជ្ជាជីវៈ ត្រូវរក្សាបាននូវបៀវត្សមូលដ្ឋាន និងប្រាក់បំណាច់ផ្សេងៗ។

ប្រការ៣៦

          អ្នករាជការដែលចាត់អោយទៅរៀន ឬទៅបំពេញបេសកកម្មនៅក្នុង ឬនៅក្រៅប្រទេស ត្រូវ ទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភប្រចាំថ្ងៃ តាមគោលការណ៍កំណត់របស់គណៈកម្មាធិការអចិន្រ្តៃយ៍នៃព្រឹទ្ធ-សភា និងទទួលបានការគាំពារតាមគ្រប់រូបភាព ដើម្បីអោយសាមីជនអាចសម្រេចភារកិច្ចរបស់ខ្លួន បាន។

ប្រការ៣៧

          អ្នករាជការដែលកំពុងបំរើការងារក្នុងម៉ោងរដ្ឋបាល ឬកំពុងបំពេញបេសកកម្ម ហើយត្រូវទទួល រងនូវគ្រោះថ្នាក់បណ្តាលអោយពិការ ឬទទួលមរណភាពដោយចៃដន្យ ត្រូវទទួលប្រាក់ឧបត្ថម្ភតាម គោលការណ៍កំណត់របស់គណៈកម្មាធិការអចិន្រ្តៃយ៍នៃព្រឹទ្ធសភា។

          ក្នុងករណីទទួលមរណភាព ប្រាក់ឧបត្ថម្ភនេះត្រូវបើកជូនទៅអ្នកដែលសាមីជនបានធ្វើបណ្តាំ នៅក្នុងសៀវភៅការងាររបស់អ្នករាជការ។

ប្រការ៣៨

          អ្នករាជការដែលមានលិខិតបង្គាប់ការអោយបំពេញការងារចាំបាច់ក្រៅម៉ោងរដ្ឋបាល និងថ្ងៃ ឈប់សម្រាក ឬថ្ងៃបុណ្យផ្សេងៗ ត្រូវទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភតាមគោលការណ៍កំណត់របស់គណៈ-កម្មាធិការអចិន្រ្តៃយ៍នៃព្រឹទ្ធសភា។

ប្រការ៣៩

          អ្នករាជការដែលបានដាក់អោយស្ថិតនៅក្នុងភាពទំនេរគ្មានបៀវត្ស គ្មានសិទិ្ធទទួលប្រាក់បៀវត្ស មូលដ្ឋាន និងប្រាក់បំណាច់ផ្សេងៗទេ ចាប់ពីថ្ងៃកំណត់ដែលមានចែងក្នុងសេចក្តីសមេ្រច។

ប្រការ៤០

          អ្នករាជការដែលត្រូវបានដាក់អោយចូលនិវត្តន៍ គ្មានសិទិ្ធទទួលប្រាក់បៀវត្សមូលដ្ឋាន និងប្រាក់ បំណាច់ផ្សេងៗទេ។

ប្រការ៤១

          អ្នករាជការដែលស្ថិតនៅក្នុងមុខតំណែងណាមួយ ត្រូវទទួលបានប្រាក់បំណាច់មុខងារក្នុងមុខ-តំណែងនោះ។

          អ្នករាជការដែលកាន់មុខតំណែងច្រើន ត្រូវអនុញ្ញាតអោយជ្រើសរើសយកប្រាក់បំណាច់មុខងារ តែមួយទេ។

ប្រការ៤២

          អ្នករាជការដែលត្រូវបានតែងតាំងអោយមានឋានៈស្មើ គ្មានសិទិ្ធទទួលប្រាក់បំណាច់ទទួល-ខុសត្រូវឡើយ។

ប្រការ៤៣

          អ្នករាជការត្រូវបានទទួលរបបសោធននិវត្តន៍ប្រចាំខែ លុះត្រាតែបានបំពេញតាមលក្ខខណ្ឌ ដូចមានចែងក្នុងមាត្រា៦៥ នៃច្បាប់ស្តីពីលក្ខន្តិកៈមន្រ្តីរាជការនៃក្រុមនីតិប្បញ្ញត្តិ។

ប្រការ៤៤

          អ្នករាជការដែលត្រូវបានប្រកាសអោយចូលនិវត្តន៍ ត្រូវបានទទួលប្រាក់ឧបត្ថម្ភម្តងគត់ ស្មើនឹង បៀវត្សសរុបប្រចាំខែចំនួន៨ខែ លើកលែងតែមានបទប្បញ្ញត្តិថ្មីដែលចែងផ្សេងពីនេះ។

ប្រការ៤៥

          នៅពេលនិវត្តន៍ជនទទួលមរណភាព គ្រួសារនៃសពទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភដូចមានចែងក្នុង មាត្រា២៥ នៃសេចក្តីសម្រេចរួមស្តីពីការបង្កើតបេឡាសោធននិវត្តន៍ និងសោធនបាត់បង់សម្បទាវិជ្ជា-ជីវៈ សម្រាប់មន្រ្តីរាជការនៃក្រុមនីតិប្បញ្ញត្តិ ដើម្បីធ្វើបុណ្យតាមប្រពៃណី។

ប្រការ៤៦

          អ្នករាជការដែលបាត់បង់សម្បទាវិជ្ជាជីវៈ ហើយមានអតីតភាពការងារចាប់ពី ២០ឆ្នាំឡើងទៅ ដល់ក្រោម ៣០ឆ្នាំ ហើយពុំគ្រប់អាយុចូលនិវត្តន៍ មានសិទិ្ធទទួលប្រាក់សោធនបាត់បង់សម្បទា-វិជ្ជាជីវៈដូចមានចែងក្នុងមាត្រា២៧ នៃច្បាប់ស្តីពីលក្ខន្តិកៈមន្រ្តីរាជការនៃក្រុមនីតិប្បញ្ញត្តិ។

          ក្នុងករណីមិនគ្រប់លក្ខខណ្ខ អ្នករាជការនេះ ត្រូវបានបញ្ឈប់ពីការងារនៅពេលណាក៏បាន ហើយត្រូវបានទទួលប្រាក់ឧបត្ថម្ភ និងប្រាក់កាត់ទុកតែម្តងគត់ ដូចអ្នករាជការពុំគ្រប់លក្ខខណ្ឌចូល និវត្តន៍ដែរ។

ប្រការ៤៧

          អ្នករាជការដែលមានអតីតភាពក្រោម ២០ឆ្នាំ ហើយដែលស្ថាប័នតំរូវអោយចូលបាត់បង់សម្ប-ទាវិជ្ជាជីវៈ ដោយមូលហេតុពុំអាចធ្វើការបាន ត្រូវទទួលប្រាក់ឧបត្ថម្ភម្តងគត់ ស្មើនឹងបៀវត្សសរុបប្រចាំ ខែគុណនឹង១០ ព្រមទាំងប្រាក់ដែលបានកាត់ទុកសម្រាប់សោធននិវត្តន៍។

ប្រការ៤៨

          អ្នករាជការដែលបាត់បង់សម្បទាវិជ្ជាជីវៈ នៅពេលទទួលមរណភាព គ្រួសារនៃសពត្រូវបាន ទទួលប្រាក់ឧបត្ថម្ភដូចនិវត្តន៍ជនដែរ។

ប្រការ៤៩

          អ្នករាជការនៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានព្រឹទ្ធសភា អាចទទួលបាននូវប្រាក់ឧបត្ថម្ភពេលសម្រាលកូន ឬភរិយាសម្រាលកូន បុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិ និងបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ តាមគោលការណ៍កំណត់របស់ គណៈកម្មាធិការអចិន្រ្តៃយ៍នៃព្រឹទ្ធសភា។

          អ្នករាជការដែលមានស្នាដៃល្អក្នុងការបំពេញការងារ អាចទទួលគ្រឿងឥស្សរិយយស ឬត្រូវ​បានតម្លើងថ្នាក់ជាស្វ័យប្រវត្តិ ដោយមិនគិតពីលក្ខខណ្ឌអតីតភាពការងារឡើយ។

          លក្ខខណ្ឌ និងបែបបទនៃការផ្តល់គ្រឿងឥស្សរិយយស ឬការតម្លើងថ្នាក់ ត្រូវកំណត់ដោយ សេចក្តីសម្រេចរបស់ប្រធានស្ថាប័ន។

          ឋានន្តរសក្តិកិតិ្តយស អាចផ្តល់ដោយប្រធានស្ថាប័នជូនអ្នករាជការចូលនិវត្តន៍ ឬលាលែង ឬដាក់អោយឈប់ធ្វើការដោយបាត់បង់សមត្ថភាពការងារ ឬទទួលមរណភាព បន្ទាប់ពីបានបំពេញ ការងារអស់រយៈពេលយូរ និងមានស្នាដៃល្អ។

 
កម្មវិធី Android និង IOS

download

iphone​ 
នីតិកាលទី៣
រដ្ឋសភាជាតិ
NEC
Asean
UNDP
ICT Global Centre
ICT Global Centre
Global Centre
for ICT in Parliament
IPU
AIPA
APF
PIC
Ireon Portal
KOICA
ICT with KIV
Supported Software
Other Software
ក្រុមជនបង្គោលប្រឆាំងអំពើពុករលួយ
1.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកក្នុងទម្រង់
2.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកលើស្រោមសំបុត្រ
3.សេចកី្តណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើ​ទម្រង់
4.សេចក្តីណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើស្រោម