24 | 01 | 2018 
ស្វែងរក
មាតិកាសំខាន់ៗ
សមាជិកព្រឹទ្ធសភា
អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន
Web User Login
បណ្តាញសង្គម
AddThis Social Bookmark Button
Slide Show
ប្រកាសព័ត៌មាន
ព័ត៌មានថ្មីៗរបស់គណៈកម្មការ
chapter1/បទប្បញ្ញត្តិទូទៅ
ការ​វាយ​តម្លៃ​ដោយ​អ្នកប្រើ: / 23
អន់ល្អ 
ថ្ងៃអង្គារ ទី05ខែ​តុលាឆ្នាំ2010ម៉ោង10:33

ប្រការ១

បងើ្កតបទបញ្ជាផៃ្ទក្នុងដើម្បីកំណត់សិទិ្ធ​ កាតព្វកិច្ច​ ផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់​ រក្សាវិន័យរបៀប​រៀបរយ ​សណ្តាប់ធ្នាប់ កិតិ្តយស និងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់អ្នករាជការនៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានព្រឹទ្ធសភា។

 
កម្មវិធី Android និង IOS

download

iphone​ 
នីតិកាលទី៣
រដ្ឋសភាជាតិ
NEC
Asean
UNDP
ICT Global Centre
ICT Global Centre
Global Centre
for ICT in Parliament
IPU
AIPA
APF
PIC
Ireon Portal
KOICA
ICT with KIV
Supported Software
Other Software
ក្រុមជនបង្គោលប្រឆាំងអំពើពុករលួយ
1.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកក្នុងទម្រង់
2.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកលើស្រោមសំបុត្រ
3.សេចកី្តណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើ​ទម្រង់
4.សេចក្តីណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើស្រោម