23 | 02 | 2017 
ស្វែងរក
Main Menu
Senator
Organization
Web User Login
Social Network
AddThis Social Bookmark Button
Slide Show
Press Release
Commission News
សកម្មភាពរបស់ ឯកឧត្តម ម៉ម ប៊ុននាង សមាជិកគណៈកម្មការទី៩
Note des utilisateurs: / 2
MauvaisTrès bien 
Vendredi, 18 Mai 2012 14:37

com9_18-5-2012_1

com9_18-5-2012_2

រសៀលថ្ងៃទី0៥ ខែឧសភា ឆាំ្ន២០១២ ឯកឧត្តម ម៉ម ប៊ុននាង សមាជិកព្រឹទ្ធសភា មណ្ឌលភូមិភាគ៣ (ខេត្តកណ្តាល) បានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីសំណេះសំណាលជាមួយប្រជា ពលរដ្ឋចំនួន ៦១៨នាក់ នៅស្រុកល្វាឯម  ខេត្តកណ្តាល  ។
ក្នុងឱកាសនោះ ឯកឧត្តម បាននាំអំណោយ ចែកជូនអង្គពិធីទាំងមូល សរុបថវិកា ចំណាយ ៖ ២៤.៥៦០.០០០រៀល

ព្រឹកថ្ងៃទី០៧ ខែឧសភា ឆាំ្ន២០១២ ឯកឧត្តម ម៉ម ប៊ុននាង សមាជិកព្រឹទ្ធសភា មណ្ឌលភូមិ ភាគ៣(ខេត្តកណ្តាល) បានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធី សំណេះសំណាលជាមួយប្រជាពលរដ្ឋ ចំនួន ៧៦០នាក់ នៅឃុំព្រែកឬស្សី ស្រុកល្វាឯម ខេត្តកណ្តាល។
ក្នុងឱកាសនោះ ឯកឧត្តម បាននាំអំណោយ ចែកជូនអង្គពិធីទាំងមូល សរុបថវិកា ចំណាយ =  ២៥.៤០៥.០០០រៀល

រសៀលថ្ងៃទី១៣ ខែឧសភា ឆាំ្ន២០១២ ឯកឧត្តម ម៉ម ប៊ុននាង សមាជិកព្រឹទ្ធសភាមណ្ឌលភូមិ ភាគ៣(ខេត្តកណ្តាល) បានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធី សំណេះសំណាលជាមួយប្រជាពលរដ្ឋ នៅឃុំ ព្រែកដាច់ ស្រុកលើកដែក ខេត្តកណ្តាល ។
នៅក្នុងឱកាសនោះ ឯកឧត្តម បាននាំអំណោយចែកជូនប្រជាពលរដ្ឋ សរុបចំណាយ ទាំងអស់=  ១៧.៨៩៥.០០០រៀល

រសៀលថ្ងៃទី១៤ ខែឧសភា ឆាំ្ន២០១២ ឯកឧត្តមម៉មប៊ុននាង សមាជិកព្រឹទ្ធសភាមណ្ឌលភូមិ ភាគ៣(ខេត្តកណ្តាល) បានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីសំណេះសំណាលជាមួយប្រជាពលរដ្ឋនៅ ស្រុក កណ្តាលស្ទឹង ខេត្តកណ្តាល  ។
ក្នុងឱកាសនោះ ឯកឧត្តម បាននាំអំណោយដ៏ថ្លៃថ្លា ចែកជូនចែកជូនប្រជាពលរដ្ឋ សរុបចំណាយ ទាំងអស់៖ ២៤.០៥៥.០០០រៀល

 
កម្មវិធី Android និង IOS

download

iphone​ 
នីតិកាលទី៣
National Assembly
NEC
Asean
UNDP
ICT Global Centre
ICT Global Centre
Global Centre
for ICT in Parliament
IPU
AIPA
APF
PIC
Ireon Portal
KOICA
ICT with KIV
Supported Software
Other Software
ក្រុមជនបង្គោលប្រឆាំងអំពើពុករលួយ
1.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកក្នុងទម្រង់
2.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកលើស្រោមសំបុត្រ
3.សេចកី្តណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើ​ទម្រង់
4.សេចក្តីណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើស្រោម