19 | 02 | 2018 
ស្វែងរក
Main Menu
Senator
Organization
Web User Login
Social Network
AddThis Social Bookmark Button
Slide Show
Press Release
Commission News
Secretariat General
Senate Leaders
User Rating: / 59
PoorBest 
Friday, 02 July 2010 08:42

Senate Leaders

A President, who is assisted by two Vice-Presidents, leads the Senate. When the President acts for the King as Head of State in the capacity of ‘Regent’, or is unable to perform his normal duties, the Senate First Vice-President assumes the role and responsibilities as Acting president of the Senate.

The Permanent Committee of the Senate consists of:

 • The President of the Senate
 • Two Vice-Presidents of the Senate
 • Chairpersons of the nine Commissions of the Senate

The Permanent Committee of the Senate shall have the following duties:

 1. Manage the Senate’s affairs in between sessions;
 2. Prepare the agenda for every Senate session;
 3. After the Senate’s recess, suggest two secretaries and submit to plenary session for approval;
 4. Ensure the functioning of the secretariat general of the Senate;
 5. Ensure the functioning of the friendship groups or groups in charge of regional and international inter-parliamentary relations;
 6. Ensure the management of expenditures of the Senate in accordance with the law on financial system;
 7. Ensure the provision of decoration to Senators;
 8. Ensure the enforcement of ethics in the Senate;
 9. Submit any request for indictment, arrest, detention or confinement of any senator to the Senate for review and approval. In between Senate sessions, the Permanent Committee has the right to agree on any request for indictment, arrest, detention or confinement of any senator. The decision by the Permanent Committee shall be put forth for adoption in the next session of the Senate;
 10. Request the Senate to review and approve on the suspension of any detention, indictment against senator;
 11. Request the Senate to review and approve on the suspension of parliamentary immunity, the return of parliamentary immunity, the abandonment of the post, incompatibility, and loss of Senate membership.
 
កម្មវិធី Android និង IOS

download

iphone​ 
នីតិកាលទី៣
National Assembly
NEC
Asean
UNDP
ICT Global Centre
ICT Global Centre
Global Centre
for ICT in Parliament
IPU
AIPA
APF
PIC
Ireon Portal
KOICA
ICT with KIV
Supported Software
Other Software
ក្រុមជនបង្គោលប្រឆាំងអំពើពុករលួយ
1.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកក្នុងទម្រង់
2.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកលើស្រោមសំបុត្រ
3.សេចកី្តណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើ​ទម្រង់
4.សេចក្តីណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើស្រោម