19 | 03 | 2018 
ស្វែងរក
មាតិកាសំខាន់ៗ
សមាជិកព្រឹទ្ធសភា
អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន
Web User Login
បណ្តាញសង្គម
AddThis Social Bookmark Button
Slide Show
ប្រកាសព័ត៌មាន
ព័ត៌មានថ្មីៗរបស់គណៈកម្មការ
Office of Database
ការ​វាយ​តម្លៃ​ដោយ​អ្នកប្រើ: / 1
អន់ល្អ 
ថ្ងៃសុក្រ ទី10ខែ​កញ្ញាឆ្នាំ2010ម៉ោង08:36

ការិយាល័យ​គ្រប់គ្រង​ទិន្នន័យ (Database)

narith1

  ឈ្មោះ កែវ ប៊ុណ្ណារឹទ្ធ
  មុខតំណែង ប្រធានការិយាល័យ
  លេខទូរស័ព្ទ​: ០១២​ ៨៣៣ ៤៩៥
  អ៊ីម៉ែល: អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​សំបុត្រ​​ឥត​ប្រយោជន៍​ផ្សេងៗ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​អនុញ្ញាត JavaScript ដើម្បី​មើល​វា។

ICT_25-12-2013-5

 ឈ្មោះ       រឿន  ម៉ារ៉ាឌី
មុខតំណែង:  អនុប្រធានការិយាល័យ
លេខទូរស័ព្ទ :  ០១២ ៦៦​២ ០៩៦
អីម៉ែល: អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​សំបុត្រ​​ឥត​ប្រយោជន៍​ផ្សេងៗ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​អនុញ្ញាត JavaScript ដើម្បី​មើល​វា។

ក-តួនាទី
ការិយាល័យគ្រប់គ្រងទិន្នន័យទទួលខុសត្រូវក្នុងការ រៀបចំគ្រប់គ្រងទិន្នន័យជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធ ឱ្យបានត្រឹមត្រូវ ក្នុងស្ថាប័ននិងមានមុខងារជាអ្នកផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានទៅកាន់រាល់ម៉ាស៊ីនមេ(Server)ទាំងអស់និងឧបករណ៏សំរាប់ផ្ទុកទិន្នន័យ (Storage Device) ។
ខ- ភារកិច្ច
1-    សរសេរកម្មវិធី និងអភិវឌ្ឍន៍ Software តាមតំរូវការអង្គភាពនានាក្នុងស្ថាប័ន
2-    គ្រប់គ្រងត្រួតពិនិត្យ និងថែរក្សាទិន្នន័យ (Management, Backup, Recovery & Security) ក្នុងស្ថាប័ន
3-    សហការជាមួយការិយាល័យជំនាញក្នុងការទទួលបទពិសោធន៍បចេ្ចកវិទ្យាព័ត៌មានវិទ្យា
4-    បំពេញការងារតាមការចាត់តាំងដែលថ្នាក់ដឹកនាំនាយកដ្ឋានប្រគល់ជូន


 
កម្មវិធី Android និង IOS

download

iphone​ 
នីតិកាលទី៣
រដ្ឋសភាជាតិ
NEC
Asean
UNDP
ICT Global Centre
ICT Global Centre
Global Centre
for ICT in Parliament
IPU
AIPA
APF
PIC
Ireon Portal
KOICA
ICT with KIV
Supported Software
Other Software
ក្រុមជនបង្គោលប្រឆាំងអំពើពុករលួយ
1.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកក្នុងទម្រង់
2.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកលើស្រោមសំបុត្រ
3.សេចកី្តណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើ​ទម្រង់
4.សេចក្តីណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើស្រោម