19 | 02 | 2018 
ស្វែងរក
Main Menu
Senator
Organization
Web User Login
Social Network
AddThis Social Bookmark Button
Slide Show
Press Release
Commission News
9th Commission
User Rating: / 4
PoorBest 
Thursday, 12 April 2012 10:15

Diary_23

ល.រ
គោត្តនាម - នាម
សមាសភាព
ភេទ
ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត
លេខទូរស័ព្ទ
មកពី
ឯកឧត្តម គង់ សារាជ
ប្រធាន
ប្រុស
22/08/1947
012 555 659
016 881 453
គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
ឯកឧត្តម សួន លន់
អនុប្រធាន
ប្រុស
17/04/1943
012 598 984
016 953 599
គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
ឯកឧត្តម ពុធ ខូវ
លេខាធិការ
ប្រុស
10/05/1949
097 9641 888
012 417 924
គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
ឯកឧត្តម ទឹម ផន
សមាជិក
ប្រុស
30/09/1951
015 300 203
017 596 665
គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា

H.E.van-vuth

ឯកឧត្តម វ៉ាន់ វុធ

សមាជិក
ប្រុស
01/09/1954

011 294 267
012 939 283

គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា

លេខាធិការដ្ឋានអមគ/កទី៩ (លោក ហេង គឹមហៃ)
០១២ ៧៧៧ ៤២៤
 
កម្មវិធី Android និង IOS

download

iphone​ 
នីតិកាលទី៣
National Assembly
NEC
Asean
UNDP
ICT Global Centre
ICT Global Centre
Global Centre
for ICT in Parliament
IPU
AIPA
APF
PIC
Ireon Portal
KOICA
ICT with KIV
Supported Software
Other Software
ក្រុមជនបង្គោលប្រឆាំងអំពើពុករលួយ
1.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកក្នុងទម្រង់
2.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកលើស្រោមសំបុត្រ
3.សេចកី្តណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើ​ទម្រង់
4.សេចក្តីណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើស្រោម