23 | 02 | 2017 
ស្វែងរក
មាតិកាសំខាន់ៗ
សមាជិកព្រឹទ្ធសភា
អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន
Web User Login
បណ្តាញសង្គម
AddThis Social Bookmark Button
Slide Show
ប្រកាសព័ត៌មាន
ព័ត៌មានថ្មីៗរបស់គណៈកម្មការ
គណៈកម្មការទី ៨
ការ​វាយ​តម្លៃ​ដោយ​អ្នកប្រើ: / 1
អន់ល្អ 
ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍ ទី12ខែ​មេសាឆ្នាំ2012ម៉ោង10:14

Diary_23

ល.រ
គោត្តនាម - នាម
សមាសភាព
ភេទ
ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត
លេខទូរស័ព្ទ
មកពី
លោកជំទាវ មាន សំអាន
ប្រធាន
ស្រី
16/06/1956
012 852 211
គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
លោកជំទាវ​ពុំ ស៊ីចាន់
អនុប្រធាន
ស្រី
01/11/1947
012 810 728
គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
H.E.ang-samart
ឯកឧត្តម អាំ សំអាត
លេខាធិការ
ប្រុស
03/08/1950
016 630 027
គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
H.E._noun-samen
ឯកឧត្តម នួន សាមិន
សមាជិក
ប្រុស
18/10/1951
012 828 179
គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា

H.E.ly-neary

លោកជំទាវ លី នារី

សមាជិក

ស្រី

01/01/1943

012 844 378

គណបក្សសមរង្សី

លេខាធិការដ្ឋានអមគ/កទី៨ (លោក​ ដាវណ្ណ រដ្ឋចេស្ដា) ០១៦ ៦៧៨ ៩១០
 
កម្មវិធី Android និង IOS

download

iphone​ 
នីតិកាលទី៣
រដ្ឋសភាជាតិ
NEC
Asean
UNDP
ICT Global Centre
ICT Global Centre
Global Centre
for ICT in Parliament
IPU
AIPA
APF
PIC
Ireon Portal
KOICA
ICT with KIV
Supported Software
Other Software
ក្រុមជនបង្គោលប្រឆាំងអំពើពុករលួយ
1.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកក្នុងទម្រង់
2.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកលើស្រោមសំបុត្រ
3.សេចកី្តណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើ​ទម្រង់
4.សេចក្តីណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើស្រោម