19 | 02 | 2018 
ស្វែងរក
Main Menu
Senator
Organization
Web User Login
Social Network
AddThis Social Bookmark Button
Slide Show
Press Release
Commission News
8th Commission
User Rating: / 1
PoorBest 
Thursday, 12 April 2012 10:14

Diary_23

ល.រ
គោត្តនាម - នាម
សមាសភាព
ភេទ
ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត
លេខទូរស័ព្ទ
មកពី
លោកជំទាវ  មាន សំអាន
ប្រធាន
ស្រី
16/06/1956
012 852 211
គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
លោកជំទាវ​  ពុំ ស៊ីចាន់
អនុប្រធាន
ស្រី
01/11/1947
012 810 728
គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
ឯកឧត្តម អាំ សំអាត
លេខាធិការ
ប្រុស
03/08/1950
016 630 027
គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
ឯកឧត្តម នួន សាមិន
សមាជិក
ប្រុស
18/10/1951
012 828 179
គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា

លេខាធិការដ្ឋានអមគ/កទី៨ (លោក​ ដាវណ្ណ រដ្ឋចេស្ដា) ០១៦ ៦៧៨ ៩១០
 
កម្មវិធី Android និង IOS

download

iphone​ 
នីតិកាលទី៣
National Assembly
NEC
Asean
UNDP
ICT Global Centre
ICT Global Centre
Global Centre
for ICT in Parliament
IPU
AIPA
APF
PIC
Ireon Portal
KOICA
ICT with KIV
Supported Software
Other Software
ក្រុមជនបង្គោលប្រឆាំងអំពើពុករលួយ
1.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកក្នុងទម្រង់
2.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកលើស្រោមសំបុត្រ
3.សេចកី្តណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើ​ទម្រង់
4.សេចក្តីណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើស្រោម