19 | 03 | 2018 
ស្វែងរក
មាតិកាសំខាន់ៗ
សមាជិកព្រឹទ្ធសភា
អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន
Web User Login
បណ្តាញសង្គម
AddThis Social Bookmark Button
Slide Show
ប្រកាសព័ត៌មាន
ព័ត៌មានថ្មីៗរបស់គណៈកម្មការ
គណៈកម្មការទី ៧
ការ​វាយ​តម្លៃ​ដោយ​អ្នកប្រើ: / 3
អន់ល្អ 
ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍ ទី12ខែ​មេសាឆ្នាំ2012ម៉ោង10:14

Diary_23

ល.រ
គោត្តនាម - នាម
សមាសភាព
ភេទ
ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត
លេខទូរស័ព្ទ
មកពី
__
ឯកឧត្តម ម៉ាន់ ឈឿន
ប្រធាន
ប្រុស
07/06/1950
012-​820-311
គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា

H.E.soun-vanleng

ឯកឧត្ដម សួន វ៉ាន់ឡេង

អនុប្រធាន
ប្រុស

09/03/1965

012 937 852

គណបក្សសមរង្សី
ឯកឧត្តម អ៊ុង ទី
លេខាធិការ
ប្រុស
30/06/1949
012 938 740
គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
ឯកឧត្តម ឆាត់ លឿម
សមាជិក
ប្រុស
10/08/1936
012 769 861
គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា

H.E._yem-kounkeung

ឯកឧត្តម យឹម ឃុនឃឿន

សមាជិក
ប្រុស

15/11/1956

012 263 681

គណបក្សសមរង្សី


លេខាធិការដ្ឋានអមគ/កទី៧ (លោក លីវ សេង)
341
០១២ ៨៩០ ២៧៧
 
កម្មវិធី Android និង IOS

download

iphone​ 
នីតិកាលទី៣
រដ្ឋសភាជាតិ
NEC
Asean
UNDP
ICT Global Centre
ICT Global Centre
Global Centre
for ICT in Parliament
IPU
AIPA
APF
PIC
Ireon Portal
KOICA
ICT with KIV
Supported Software
Other Software
ក្រុមជនបង្គោលប្រឆាំងអំពើពុករលួយ
1.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកក្នុងទម្រង់
2.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកលើស្រោមសំបុត្រ
3.សេចកី្តណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើ​ទម្រង់
4.សេចក្តីណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើស្រោម