22 | 02 | 2018 
ស្វែងរក
Main Menu
Senator
Organization
Web User Login
Social Network
AddThis Social Bookmark Button
Slide Show
Press Release
Commission News
គណៈកម្មការទី ៧
User Rating: / 3
PoorBest 
Thursday, 12 April 2012 10:14

Diary_23

ល.រ
គោត្តនាម - នាម
សមាសភាព
ភេទ
ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត
លេខទូរស័ព្ទ
មកពី
__
ឯកឧត្តម ម៉ាន់ ឈឿន
ប្រធាន
ប្រុស
07/06/1950
012-​820-311
គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា

H.E.soun-vanleng

ឯកឧត្ដម សួន វ៉ាន់ឡេង

អនុប្រធាន
ប្រុស

09/03/1965

012 937 852

គណបក្សសមរង្សី
ឯកឧត្តម អ៊ុង ទី
លេខាធិការ
ប្រុស
30/06/1949
012 938 740
គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
ឯកឧត្តម ឆាត់ លឿម
សមាជិក
ប្រុស
10/08/1936
012 769 861
គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា

H.E._yem-kounkeung

ឯកឧត្តម យឹម ឃុនឃឿន

សមាជិក
ប្រុស

--/--/--

------------

គណបក្សសមរង្សី


លេខាធិការដ្ឋានអមគ/កទី៧ (លោក លីវ សេង)
341
០១២ ៨៩០ ២៧៧
 
កម្មវិធី Android និង IOS

download

iphone​ 
នីតិកាលទី៣
National Assembly
NEC
Asean
UNDP
ICT Global Centre
ICT Global Centre
Global Centre
for ICT in Parliament
IPU
AIPA
APF
PIC
Ireon Portal
KOICA
ICT with KIV
Supported Software
Other Software
ក្រុមជនបង្គោលប្រឆាំងអំពើពុករលួយ
1.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកក្នុងទម្រង់
2.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកលើស្រោមសំបុត្រ
3.សេចកី្តណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើ​ទម្រង់
4.សេចក្តីណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើស្រោម