19 | 03 | 2018 
ស្វែងរក
Main Menu
Senator
Organization
Web User Login
Social Network
AddThis Social Bookmark Button
Slide Show
Press Release
Commission News
6th Commission
User Rating: / 1
PoorBest 
Thursday, 12 April 2012 10:13

Diary_23

ល.រ
គោត្តនាម - នាម
សមាសភាព
ភេទ
ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត
លេខទូរស័ព្ទ
មកពី
ឯកឧត្តម អ៊ុក ប៊ុនឈឿន ប្រធាន
ប្រុស
05/03/1943
077 888 990
គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
ឯកឧត្តម ជា សុន អនុប្រធាន
ប្រុស
02/02/1939
012 992 111
016 992 888
គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
ឯកឧត្តម ថុង ចន់ លេខាធិការ
ប្រុស
06/08/1941
012 414 888
គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា

H.E._chorm-vong

ឯកឧត្តម ជុំ វង

សមាជិក
ប្រុស
10/05/1952
012 957 970
គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
H.E.heng-boura
ឯកឧត្តម ហេង បូរ៉ា សមាជិក
ប្រុស
05/02/1970
012 775 252
គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា

លេខាធិការដ្ឋានអមគ/កទី៦ (លោក នៃ ម៉ានីល)
០១៦ ២៤៤ ៤១៣

 
កម្មវិធី Android និង IOS

download

iphone​ 
នីតិកាលទី៣
National Assembly
NEC
Asean
UNDP
ICT Global Centre
ICT Global Centre
Global Centre
for ICT in Parliament
IPU
AIPA
APF
PIC
Ireon Portal
KOICA
ICT with KIV
Supported Software
Other Software
ក្រុមជនបង្គោលប្រឆាំងអំពើពុករលួយ
1.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកក្នុងទម្រង់
2.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកលើស្រោមសំបុត្រ
3.សេចកី្តណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើ​ទម្រង់
4.សេចក្តីណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើស្រោម