19 | 03 | 2018 
ស្វែងរក
មាតិកាសំខាន់ៗ
សមាជិកព្រឹទ្ធសភា
អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន
Web User Login
បណ្តាញសង្គម
AddThis Social Bookmark Button
Slide Show
ប្រកាសព័ត៌មាន
ព័ត៌មានថ្មីៗរបស់គណៈកម្មការ
គណៈកម្មការទី ៥
ការ​វាយ​តម្លៃ​ដោយ​អ្នកប្រើ: / 3
អន់ល្អ 
ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍ ទី12ខែ​មេសាឆ្នាំ2012ម៉ោង10:12

Diary_23

ល.រ
គោត្តនាម - នាម
សមាសភាព
ភេទ
ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត
លេខទូរស័ព្ទ
មកពី
លោកជំទាវ ទី បូរ៉ាស៊ី
ប្រធាន
ស្រី
01/08/1939
097 655 7777
គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
ឯកឧត្តម ឈិត គឹមយាត
អនុប្រធាន
ប្រុស
08/06/1947
011 822 877
គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
លោកជំទាវ ឈូក ឈឹម
លេខាធិការ
ស្រី
10/10/1954
016 812 193
គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
ឯកឧត្តម ហុង ទូហាយ
សមាជិក
ប្រុស
27/10/1939
012 844 660
គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
ឯកឧត្តម ទ្បាវ ម៉េងឃីន
សមាជិក
ប្រុស
01/01/1944
012 759 999
គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
 
កម្មវិធី Android និង IOS

download

iphone​ 
នីតិកាលទី៣
រដ្ឋសភាជាតិ
NEC
Asean
UNDP
ICT Global Centre
ICT Global Centre
Global Centre
for ICT in Parliament
IPU
AIPA
APF
PIC
Ireon Portal
KOICA
ICT with KIV
Supported Software
Other Software
ក្រុមជនបង្គោលប្រឆាំងអំពើពុករលួយ
1.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកក្នុងទម្រង់
2.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកលើស្រោមសំបុត្រ
3.សេចកី្តណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើ​ទម្រង់
4.សេចក្តីណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើស្រោម