22 | 02 | 2018 
ស្វែងរក
Main Menu
Senator
Organization
Web User Login
Social Network
AddThis Social Bookmark Button
Slide Show
Press Release
Commission News
5th Commission
User Rating: / 3
PoorBest 
Thursday, 12 April 2012 10:12

Diary_23

ល.រ
គោត្តនាម - នាម
សមាសភាព
ភេទ
ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត
លេខទូរស័ព្ទ
មកពី
 លោកជំទាវ ទី បូរ៉ាស៊ី
ប្រធាន
ស្រី
01/08/1939
097 655 7777
គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
ឯកឧត្តម ឈិត គឹមយាត
អនុប្រធាន
ប្រុស
08/06/1947
011 822 877
គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
លោកជំទាវ ឈូក ឈឹម
លេខាធិការ
ប្រុស
10/10/1954
016 812 193
គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
 ឯកឧត្តម ហុង ទូហាយ
សមាជិក
ប្រុស
27/10/1939
012 844 660
គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
ឯកឧត្តម ទ្បាវ ម៉េងឃីន
សមាជិក
ប្រុស
01/01/1944
012 759 999
គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា


លេខាធិការដ្ឋានអមគ/កទី៥ (លោក សាន សុខុម)
 
០១២ ៦០៤ ៣៣៧
 
កម្មវិធី Android និង IOS

download

iphone​ 
នីតិកាលទី៣
National Assembly
NEC
Asean
UNDP
ICT Global Centre
ICT Global Centre
Global Centre
for ICT in Parliament
IPU
AIPA
APF
PIC
Ireon Portal
KOICA
ICT with KIV
Supported Software
Other Software
ក្រុមជនបង្គោលប្រឆាំងអំពើពុករលួយ
1.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកក្នុងទម្រង់
2.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកលើស្រោមសំបុត្រ
3.សេចកី្តណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើ​ទម្រង់
4.សេចក្តីណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើស្រោម