20 | 02 | 2017 
ស្វែងរក
មាតិកាសំខាន់ៗ
សមាជិកព្រឹទ្ធសភា
អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន
Web User Login
បណ្តាញសង្គម
AddThis Social Bookmark Button
Slide Show
ប្រកាសព័ត៌មាន
ព័ត៌មានថ្មីៗរបស់គណៈកម្មការ
គណៈកម្មការទី ៤
ការ​វាយ​តម្លៃ​ដោយ​អ្នកប្រើ: / 2
អន់ល្អ 
ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍ ទី12ខែ​មេសាឆ្នាំ2012ម៉ោង10:09

Diary_23

ល.រ
គោត្តនាម - នាម
សមាសភាព
ភេទ
ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត
លេខទូរស័ព្ទ
មកពី
H.E.bu-thorng
ឯកឧត្តម ប៊ូ ថង
ប្រធាន
ប្រុស
15/08/1938
097 9978 978
គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
ឯកឧត្តម ឡាយ អ៊ីពិសិទ្ធិ
អនុប្រធាន
ប្រុស
05/01/1948
016 878 733
012 855 336
គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
H.E.ron-sorm
 ឯកឧត្តម អន ស៊ុំ
លេខាធិការ
ប្រុស
25/11/1950
012 839 090
គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
ឯកឧត្តម ស៊ើយ កែវ
សមាជិក
ប្រុស
03/06/1937
012 500 891
097 9781 888
គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា

H.E._Chin_sokngeam

លោកជំទាវ ជិន សុងីម 
សមាជិក
ស្រី
01/06/1951
012 315 478
គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា

លេខាធិការដ្ឋានអមគ/កទី៤ (លោក លី សាវុធ)
  ០១២ ៦១៦ ៥៦០

 
កម្មវិធី Android និង IOS

download

iphone​ 
នីតិកាលទី៣
រដ្ឋសភាជាតិ
NEC
Asean
UNDP
ICT Global Centre
ICT Global Centre
Global Centre
for ICT in Parliament
IPU
AIPA
APF
PIC
Ireon Portal
KOICA
ICT with KIV
Supported Software
Other Software
ក្រុមជនបង្គោលប្រឆាំងអំពើពុករលួយ
1.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកក្នុងទម្រង់
2.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកលើស្រោមសំបុត្រ
3.សេចកី្តណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើ​ទម្រង់
4.សេចក្តីណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើស្រោម